×

قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار

قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار

قانون-تجدید-استخدام-آقای-آندره-گدار
ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است که آقای آندره گدار تبعه دولت
جمهوری فرانسه را از تاریخ اول فروردین ماه 1318 برای مدت پنج سال دیگر
به سمت مدیر باستانشناسی و موزه و کتابخانه با شرائط پایین تجدید استخدام
نماید:
الف - حقوق آقای آندره گدار در سال 72000 ریال به علاوه یک هزار پهلوی
خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت .
ب - هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه آقای آندره گدار تجدید نشود
مبلغ 5000 ریال به عنوان هزینه مسافرت برای معاودت به فرانسه به او
پرداخته خواهد شد.
ج - چنانچه آقای گدار شخصا قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه
معاودت مصرح در قسمت (ب ) را نخواهد داشت .
د - آقای آندره گدار سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت
لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.
ه - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای آندره گدار را بر
طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار
و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1317/12/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.