جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


بتاریخ : 21/12/70
شماره دادنامه : 71/69
مرجع رسیدگی : شعبه 46 دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان : آقای حمیدرضا
خوانده : خانم اقدس وآقای حسن
خواسته : مطالبه خسارت
رای دادگاه
دعوی خواهان علیه خواندگان مطالبه مبلغ 000/900/1ریال بابت سهم اواز خسارات وارده به ساختمان اودرملک پلاک ثبتی شماره 257/3276دراثر بی احتیاطی خوانده وعدم رعایت اصول فنی ومعماری موقع علمیات گودبرداری واحداث بنا در مجاورت آن مستندبه نظریه شماره 1152-17/4/68 کارشناس رسمی دادگستری درپرونده شماره 113/9دادیاری شعبه اول دادسرای ناحیه 14 تهران می باشد.خواهان درتوضیح دعوی خوداظهارداشت که خوانده ردیف یک مالک ملک پلاک ثبتی شماره 70/3276به منظوربازسازی ساختمان خانه خودبا نظارت خوانده ردیف 2به عنوان مهندس ناظرساختمان اقدام به تخریب ساختمان وگودبرداری بدون رعایت اصول وضوابط فنی می نمایدکه دراثراین بی توجهی موجب شکستگی هایی درساختمان خواهان گردیده است که خسارت جبران آن ازسوی کارشناس رسمی دادگستری 000/700/5 ریال برآوردشده است که با توجه به اینکه خواهان مالک دودانگ ساختمان می باشدوجه خواسته رابه نسبت سهم خودموردمطالبه قرارداده است .خوانده ردیف اول دعوی رامتوجه مهندس ناظرساختمان (خوانده ردیف دوم )اعلام خسارت وارده به ساختمان خواهان را نیزبسیارنازلترازآنچه که اظهارشده اعلام داشته است .اولانظربه اینکه دلیل ومدرکی ازناحیه خواهان ووکیل خوانده ردیف یک برتعهدوتقبل خوانده ردیف 2 (مهندس ناظر) به جبران خسارات وارده به ساختمان مجاورارائه نشده دادگاه ایرادوکیل خوانده ردیف یک رامردودودعوی خواهان رانیزمتوجه خوانده ردیف 2ندانسته قرارعدم استماع این بخش ازدعوی راصادرواعلام می داردثانیا- نظربه اینکه کارشناس رسمی دادگستری بشرح نظریه ای که ذکر شده اعلام نموده که براثرخراب کردن ساختمان وگودبرداری انجام شده درزمین خوانده ردیف یک عدم پایداری درتعادل ساختمان خواهان بوجودآمده است که موجب تخریب قسمتهایی ازدیواروپلکان ضلع غربی آن که باساختمان خوانده مشترک بود،شده است ودراثرنشست آن قسمت ازخاک زیرساختمان خواهان که مجاورناحیه گودبرداری شده بودترک های 45درجه درقسمت اعظم دیوارهاو سقف هاپدیدآمده است وخسارات وارده به آنراکلابه مبلغ 000/4500ریال برآوردنموده است علیهذادادگاه تقصیرخوانده ردیف یک رادرایجاد خسارت به خواهان ومسئولیت مدنی اورابه جبران آن ثابت تشخیص وحقانیت خواهان دردعوی مطروحه نیزتاحدودمقیددرنظریه کارشناس محرزاست حکم محکومیت خوانده رابه پرداخت مبلغ 000/1500ریال ازاین بابت به نسبت دودانگ سهم خواهان ازساختمان درحق اوصادرواعلام می دارد.
رئیس شعبه 46دادگاه حقوقی 2تهران - عزیزپور

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 131تا132
نشرمیزان ، تابستان 1374

34
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
71
تاریخ تصویب :
1370/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :