×

قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستانشناسی و موزه و کتابخانه

قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستانشناسی و موزه و کتابخانه

قانون-تجدید-استخدام-آقای-آندره-گدار-تبعه-فرانسه-برای-مدیریت-باستانشناسی-و-موزه-و-کتابخانه

وکیل


ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است آقای آندره گدار تبعه فرانسه را از
تاریخ اول فروردین ماه 1323 برای مدت پنج سال دیگر به سمت مدیری
باستانشناسی و موزه و کتابخانه با شرایط پایین مجددا استخدام نماید:
الف - حقوق آقای آندره گدار در ماه سیصد لیره خواهد بود که به اقساط
ماهیانه نصف آن را به ریال و نصف دیگر را به لیره دریافت خواهد داشت .
ب - هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه آقای آندره گدار تجدید نشود
هزینه مسافرت او برای معاودت به فرانسه پرداخته خواهد شد.
ج - هر گاه آقای آندره گدار شخصا قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت
هزینه معاودت مصرح در قسمت (ب ) را نخواهد داشت .
د - آقای آندره گدار شالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد
داشت که ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.
ه - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای آندره گدار را بر
طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را امضا نماید.
تبصره 1 - آقای گدار موظفند در دوره خدمت خود در ایران گذشته از
وظایف معینی که دارند در هر ماه دو جلسه علمی و درسی مرکب از کارمندان
فنی اداره باستانشناسی برای مطالعات و تبادل نظر و مشاوره راجع به کار و
اقدامات تخصصی خود تشکیل دهد و نتیجه عملیات حفاری و مطالعات بعد از این
مجالس مشاوره برای انتشار تدوین گردد.
تبصره 2 - آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز
مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی و مشمول ماده اول
قانون مصوب 12 / آبان 1309 محسوب است .
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/12/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.