×

قانون بودجه سالهای 1337 و 1338 مجلس شورای ملی

قانون بودجه سالهای 1337 و 1338 مجلس شورای ملی

قانون-بودجه-سالهای-1337-و-1338-مجلس-شورای-ملی
ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال 1337 مجلس شورای ملی
مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال 115000000 مطابق فقرات 1 تا 7 صورت مشروح
ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می شود.
تبصره 1 - تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مورخ 19 خرداد
1337 راجع به افزایش حقوق کارمندان دولت و تبصره 2 ماده واحده قانون مصوب
9 شهریور 1337 شامل کارمندان اداری مجلس شورای ملی نیز خواهد بود.
تبصره 2 - ماده واحده و تبصره های 1 و 4 و 5 از قانون راجع به قانون
اصلاح بازنشستگی و اصلاح حقوق بازنشستگان مصوب سوم تیر ماه 1337 شامل
کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی نیز خواهد بود به علاوه هیات رییسه
مجلس مکلف است کارمندان و خدمتگزارانی که سن آنها به شصت و پنج سال تمام
رسیده و یا برسد با هر قدر مدت خدمت بازنشسته نماید و همچنین هیات رییسه
مخیر است کارمندان و خدمتگزارانی که حداقل دارای سی سال خدمت باشند بدون
رعایت شرط سن بازنشسته نماید و آخرین حقوق و کمک اعاشه دریافتی زمان
اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 - از تاریخ اجرای قانون راجع به اصلاح بازنشستگی مصوب تیر ماه
1337 و افزایش حقوق کارمندان دولت مصوب 19 خرداد 37 کمیسیون بودجه مجلس
جمع حقوق کارمندان بازنشسته و موظفین فعلی مجلس شورای ملی معادل مبلغی
است که در اسفند ماه 1336 دریافت داشته اند به این صورت پس از وضع مبلغ
دریافتی از صندوق بازنشستگی کل کشور بقیه آن از اعتباری که ضمن بودجه
مجلس شورای ملی پیش بینی می شود در وجه آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 4 - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می شود به ورثه
کارمندان و خدمتگزاران بازنشسته فعلی مجلس شورای ملی و وراث کسانی که
بعدا از وظیفه منتفع می شود علاوه بر وظیفه ای که از صندوق بازنشستگی کل
کشور دریافت می دارند معادل نصف تفاوتی که کارمند یا خدمتگزار در زمان
حیات از محل بودجه مجلس دریافت می نموده در وجه آنان بپردازد و کسانی که
از آغاز مرداد ماه سال 1337 فوت نموده اند وراث آنها نیز مشمول این تبصره
می باشند.
تبصره 5 - قسمت الف ماده ششم قانون بودجه سال 1336 مجلس شورای ملی به
شرح زیر اصلاح می شود: ماهی پنج هزار ریال علاوه بر وظیفه ای که ورثه مرحوم
محمد فوادی رییس سابق اداره مطبوعات مجلس شورای ملی از صندوق بازنشستگی
کل کشور دریافت می دارند از همان تاریخ به ورثه آن مرحوم (عیال مادام که
شوهر اختیار نکرده و پسر مادام که تحصیلاتش خاتمه نیافته ) به سهم مساوی
پرداخت نماید و در صورت شوهر کردن عیال و خاتمه تحصیلات پسر سهم هر یک از
مبلغ قطع خواهد شد.
تبصره 6 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود علاوه بر وظیفه ای که
ورثه مرحوم رضا کیوان خسرو کارمند متوفای مجلس شورای ملی طبق تبصره ماده
واحده قانون اصلاح قانون بازنشستگی مصوب تیر 1337 دریافت می دارند از همان
تاریخ ماهی چهار هزار ریال از محل بودجه مجلس به آنان پرداخته شود.
تبصره 7 - پایه پزشکیاری آقایان محمدعلی نجفیان و محمد کدخدازاده از
انقضا سه سال تمام توقف در پایه شش پزشکیاری به پایه اداری تبدیل و از
مقررات و مزایای قانون استخدام کارمندان اداری مجلس شورای ملی به شرط این
که در خدمت فعلی باقی بمانند بهره مند می شوند.
تبصره 8 - تبصره های 1 تا 6 ماده اول بودجه سال 1337 مجلس شورای ملی
تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است .
ماده دوم - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ هشتصد هزار ریال
(800000) کسر بودجه سال 1337 فرهنگ دهخدا را در وجه دانشگاه تهران از محل
درآمد عمومی کشور بپردازد.
ماده سوم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می شود صرفه جوییهای
کل بودجه سال 1337 مجلس شورای ملی را دریافت و برای خرید چنان چه اختصاصی
و انتقال و استخدام کارگر - خدمتگزار و کارگر (به تعدادی که هیات رییسه
مجلس تصویب خواهد کرد) و همچنین پرداخت اضافات و ترفیعات کارمندان و
خدمتگزاران اداری مجلس در سال 1338 اختصاص دهد.
ماده چهارم - حداقل معلومات برای ورود و انتقال به کارمندی مجلس به
استثنای تعدادی کارمند چاپخانه سابق و روزنامه رسمی که بر حسب تصمیم هیات
رییس به مجلس منتقل خواهند شد از تاریخ تصویب بودجه به بعد داشتن دیپلم
کامل متوسطه و یا داشتن لااقل 15 سال سابقه خدمات در ادارات دولتی است و
حداکثر تعداد کارمندان و خدمتگزاران مجلس برابر عده ای است که ضمن ماده
سوم بودجه سال 1336 مجلس پیش بینی و منظور شده است و دیپلمه های متوسطه
کماکان با حداقل پایه 2 استخدام خواهند شد.
ماده پنجم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1337 اداره روزنامه
رسمی کشور شاهنشاهی مبلغ چهار میلیون و نهصد و شانزده هزار و یکصد و شصت
ریال (4916160) مطابق فقرات 6 و 7 صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی
مجلس داده می شود.
تبصره 1 - ماده سوم بودجه سال 1334 مجلس شورای ملی مربوط به درج
آگهی های دولتی در روزنامه رسمی کشور به قوت خود باقی است .
تبصره 2 - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می شود مبلغ پنج
میلیون ریال درآمد پیش بینی شده روزنامه رسمی کشور را وصول و پس از کسر
طلب خود از آن اداره تتمه آن را به خزانه کشور ایصال دارد.
تبصره 3 - روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی از آغاز سال 1338 با بودجه آن
به وزارت دادگستری منتقل می شود.
تبصره 4 - از کارکنان فعلی اداره روزنامه رسمی افرادی که مورد احتیاج
هستند به تشخیص هیات رییسه مجلس باقی مانده و بقیه به وزارت دادگستری
انتقال می یابند و حقوق و مزایای آنان در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات
و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره
خدمتگزاران جز و کارگران طبق آیین نامه های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع
اجرا گذارده خواهد شد و وزارت دادگستری مکلف است کلیه سوابق خدمت و حقوق
و مزایایی را که کارمندان و خدمتگزاران جز و کارگران اداره روزنامه رسمی
دریافت می دارند در بودجه هر سال منظور و پرداخت نماید.
ماده ششم - مقررات و مواد قانون بودجه سال 1337 مجلس به استثنای مواد
2 و 5 عینا برای سال 1338 قابل اجرا است و صرفه جوییهای بودجه سال 1338
مجلس برای مصرف ساختمان اختصاص خواهد یافت .
قانون فوق که مشتمل بر شش ماده و دوازده تبصره است در جلسه شنبه 23 اسفند
ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
>جدول : دوره 19 - جلد 3 - صفحه 1856 الی 1875<
جمع کل بودجه سال 1337 مجلس شورای ملی 115000000 ریال صورت فوق ضمیمه
بودجه سالهای 37 و 38 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1337/12/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.