×

قانون راجع به اجازه بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه داران ژاندارمری کل کشور

قانون راجع به اجازه بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه داران ژاندارمری کل کشور

قانون-راجع-به-اجازه-بازخرید-سوابق-خدمت-افراد-و-درجه-داران-ژاندارمری-کل-کشور

وکیل


ماده واحده - به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می شود سوابق خدمت
درجه داران و افرادی را که تا تاریخ شهریور 1332 استخدام شده اند و سن آنان
از 48 سال تمام تجاوز کرده و از لحاظ بازنشستگی مشمول قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب مرداد 1336 نمی شوند به ترتیب زیر بازخرید و
از خدمت معاف نماید.
برای یک سال اول خدمت 10000 ریال
برای هر سال اضافی 3500 ریال
تبصره 1 - بازخرید سوابق درجه داران و افراد مشمول ماده فوق در حدود
اعتباری خواهد بود که بدین منظور در بودجه هر سال ژاندارمری کل کشور به
تصویب می رسد.
تبصره 2 - استخدام مجدد درجه داران و افرادی که سوابق خدمت آنان به
ترتیب فوق بازخرید شده در کلیه سازمانهای دولتی ممنوع است .
تبصره 3 - وزارت کشور و دارایی مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه چهاردهم
دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 16/12/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1337/10/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.