×

قانون راجع به اجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی

قانون راجع به اجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی

قانون-راجع-به-اجازه-استخدام-دوازده-نفر-مهندس-و-متخصص-از-اتباع-آلمان-غربی
ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می شود دوازده نفر مهندس و متخصص
آلمانی از اتباع آلمان غربی برای مدت دو سال جهت خدمت در کارخانجات اداره
تسلیحات ارتش استخدام و حقوق و مزایای ارزی و ریالی و هزینه مسافرت آنان
به ایران نسبت به سال 1337 از محل صرفه جوییهای بودجه سال 1337 وزارت جنگ
قابل پرداخت خواهد بود و برای بقیه مدت اعتبار لازم در بودجه سالهای بعد
منظور خواهد شد.
تبصره 1 - مبنای حقوق مهندسین و متخصصین مزبور به شرح صورت ضمیمه
می باشد و منحصرا شصت درصد حقوق آنان قابل پرداخت به مارک بوده و بقیه به
ریال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه مهندسین و متخصصین منظور از مالیات بر در آمد حقوق و
مزایای دریافتی معاف می باشند.
تبصره 3 - در صورت احتیاج وزارت جنگ می تواند قرارداد استخدام دوازده
نفر مستخدمین منظور را برای دو سال دیگر تمدید نماید.
تبصره 4 - کلیه 12 نفر مستخدمین نامبرده بالا از یک ماه مرخصی با حقوق
و مزایا استفاده خواهند کرد.
تبصره 5 - هزینه های برآوردی ردیفهای یک و دو صورت ضمیمه فقط برای یک
مرتبه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 6 - سایر شرایط استخدامی مهندسین فوق طبق قانون کنترات
مستخدمین خارجی مصوب 23 عقرب 1301 شمسی می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه 18/12/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1337/12/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.