×

قانون راجع به تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی

قانون راجع به تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی

قانون-راجع-به-تشکیل-سازمان-دفاع-غیر-نظامی
ماده 1 - به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایی و حوادث
طبیعی و سوانح غیر مترقبه و تقلیل اثرات آن و همچنین تقویت روحی و ایجاد
علائق و همکاری متقابل بین افراد در مواقع غیر عادی و اضطراری سازمانی به
نام سازمان دفاع غیر نظامی کشور وابسته به وزارت کشور تاسیس می گردد که در
هر حال تحت نظر مستقیم استاندار و یا فرماندار انجام وظیفه می نماید.
تبصره 1 - مقررات و آیین نامه های اجرایی و سازمانی این سازمان به
وسیله دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین به موقع اجرا گذارده
خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات سازمانهای دولتی و وابسته به
دولت و ملی و همچنین تاسیسات خصوصی مکلفند مقررات مربوط به سازمان دفاع
غیر نظامی را ملحوظ و مجری دارند.
ماده 2 - وزارتین کشور و جنگ مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است در جلسه سه شنبه هجدهم آذر
ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 18/11/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1337/09/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.