جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


بتاریخ :25/8/73
شماره دادنامه :548و547-1/9/73
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان اصلی وخواندگان متقابل :1-احمد2- رحیم 3- یداله 4- محرم با وکالت محمدرضا خوانده اصلی وخواهان تقابل :آقای قدیر
خواسته :خلع یدودعوی تقابل
رای دادگاه
1- باتوجه به توجیهات بعمل آمده دربندیک قسمت ب گردشکاراولادر مورددعوای متقابل مطروحه ازجانب آقای قدیرعلیه آقای غلامحسین قرارعدم توجه دعوی صادرمی شود.وثانیادعوای متقابل آقای قدیرعلیه خواندگان آن دعوی محکوم به بطلان اعلام می گردد.
2- برپایه توجیهات انجام شده دربنددوم قسمت ب گردشکاراولادرمورد استرداددعاوی اعلام بطلان سندمالکیت واحدسرایداری ونیزاصلاح صورتمجلس تفکیکی 28777-5/4/1368بازگردانیدن واحدسرایداری به مشاعات آپارتمانهاونیزخلع یدازجانب وکیل خواهانهای دعوای اصلی قراررددعوی صادرمی شودوثانیادرمورددعوای خلع یدآقای قدیرازواحدسرایداری مطروحه ازجانب آقای محرم قرارعدم استماع صادرمی گردد.
3- بنابه جهات توجیهی بندهای سوم وچهارم قسمت ب گردشکاردعوای اصلی مربوط به خلع یدآقای قدیرازواحدسریداری نیزمحکوم به بطلان اعلام می شود.وبه تبع این حکم چون موجبی برای استمراراعتباردستورموقت صادره موضوع دادنامه 24/2/1349شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران نیست لذاازآن رفع اثرمی شود.
4-آرای صادره درمحدوده ماده نهم قانون تجدیدنظرازآرای دادگاههای مصوب 1372ظرف بیست روزقابل تجدیدنظردردیوانعالی کشورمی باشند.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران -اجتهادی
گردشکار:1- دردعوای اصلی آقای محمدرضابه وکالت ازموکلین خویش دادخواستی علیه اداره ثبت اسنادواملاک شمیران ونیزآقای قدیربه دادگاه حقوقی دوتهران تسلیم نموده که به شعبه 44دادگاه مزبورارجاع شده ودرآن اجمالاتوضیح داده که خواندگان برخلاف قانون تملک آپارتمانهاواحد سرایداری احداثی درپلاک ثبتی 253/126بخش 10تهران رابه عنوان قطعه اول صورتمجلس تفکیکی 28777-5/2/1368منظورنموده وآن راازمشاعات آپارتمانهاخارج ساخته اندکه هم اکنون درتصرف آقای قدیراست وچون این امر برخلاف قواعدآمره بوده وتصرفات متصرف نیزبدون مجوزقانونی است لذا اولاصدورحکم براعلام بطلان سندمالکیت مربوط به واحدسرایداری وقرارگرفتن مجددآن جزومشاعات آپارتمانهاوثانیااصلاح صورتمجلس تفکیکی 28777در قسمت مربوط به واحدسرایداری وثالثاخلع یدآقای قدیرازواحدمزبورتقاضا می شود.وکیل خواهانهاضمناصدوردستورموقت برمنع نقل وانتقال واحد سرایداری راتاپایان رسیدگی ماهیتی درخواست کرده است وعمده مستندات خویش رااسنادرسمی انتقال ونیزقراردادعادی 14/6/1368وموافقتنامه رسمی 105429-26/9/1368دفترخانه 249تهران قرارداده است .2- شعبه 44 تقاضای صدوردستورموقت راپذیرفته ودادنامه 24/2/1369راصادرکرده اما درجلسه رسیدگی ماهیتی به دعوی باوصول لایحه آقای قدیردایربه اینکه دعوای متقابل رادردادگاه حقوقی یک مطرح نموده شعبه 44رسیدگی به دعاوی مطروحه رادرصلاحیت خودندانسته وباصدورقرارعدم صلاحیت موضوع دادنامه 69/898 پرونده رابه مرجع اخیرالذکرارسال داشته که ضمیمه پرونده مربوط به دعوی متقابل آقای قدیردراین شعبه شده است .3- دردعوای آقای قدیرکه آقایان غلامحسین -احمد- یداله - رحیم - محرم طرف دعوی قرارگرفته اندخواهان ابتدامحکومیت خواندگان رابه پرداخت قیمت ساختمان طبقه همکف به اضافه مابه التفاوت قیمت استفاده ازحیاط درخواست کرده وسپس به موجب لایحه 2888-29/11/1369خواسته راتاییدصورت مجلس تفکیکی 28777-5/2/1368 ثبت شمیران ونیزابطال توافقنامه 105429-28/9/1368دفترخانه 249تهران اجمالادایربه توافق طرفین درحذف واحدسرایداری به عنوان قطعه اول تفکیکی وبازگرداندن آن به مشاعات آپارتمانهاتغییرداده است .4- درجریان دادرسی وباوصول پاسخ اداره حقوقی ثبت اسناداجمالادایربه اینکه باتوجه به توافقنامه رسمی طرفین دردفترخانه 249تهران واحدسرایداری ازقطعات تفکیکی جداوجزومشاعات آپارتمانهاقرارگرفته است وکیل خواهانهای دعوای اصلی به موجب لایحه وارده 2653-30/10/1370خواسته خودرابااستفاده ازاجازه ماده 117قانون آئین دادرسی مدنی به خلع یدآقای قدیرازواحد سرایداری تقلیل داده ومحدودکرده است .
ب - دادگاه درجهت رسیدگی دعاوی مطروحه طرفین مراتب زیررامدنظر قرارمی دهد:1- درمورددعوای متقابل آقای قدیرعلیه خواندگان اولاباتوجه به مندرجات صورت جلسه 19/6/1370دادگاه اجمالادایربه اینکه آقای غلامحسین به نمایندگی ازپدرش آقای احمدخوانده ردیف دوم -امضانموده و خریدارنبوده است واین امرموردتائیدوتاکیدآقای قدیرقرارگرفته .دعوای متقابل متوجه آقای غلامحسین خوانده ردیف اول نیست ثانیاتغییرخواسته آقای قدیردرجریان دادرسی وپس ازجلسه اول بشرح لایحه وارد2888-29/11/69 اجمالادایربه تقاضای تائیدصورتمجلس تفکیکی 28777-5/4/1368ونیزابطال تواقفنامه رسمی 105429-24/9/1368دفترخانه 249تهران صرفنظرازاینکه آیامتکی به دلیل اثباتی بوده وقابل پذیرش می تواندباشدیاخیراساساخارج ازموعدقانونی مذکوردرماده 117قانون آئین دادرسی مدنی وفاقدجوازاست و بنابراین درنظردادگاه خواسته آقای قدیردردعوای متقابل همان است که در دادخواست عنوان شده که دعوی مزبورنیزبه عقیده دادگاه محکوم به بطلان است زیراهرچندرابطه قراردادی اولیه طرفین باتنظیم قراردادهای عادی ضمیمه دادخواست شکل گرفته وآغازشده اماآخرین اراده های طرفین وتوافقات آنان درخصوص آپارتمانهای موردمعامله ومشاعات مورددعوای آن دراسنادرسمی بیع ونیزتوافقنامه رسمی 105429تجلی یافته وباوجوداسنادمزبورکه بموجب آنهامشاعات مورددعوی بقدرالسهم درمالکیت خریداران قرارگرفته وبرای مالکیت آنهاتعیین تکلیف شده دیگرموجبی برای تمسک به قراردادهای عادی قبلی که براثرتنظیم اسنادرسمی مزبور(درحدی که بایکدیگرمنطبقند)منتفی شده اندباقی نیست تابتوان براساس (آن قسمت از)قراردادهای منتفی شده اساسامطالبه قیمت واحدسرایداری ونیزمابه التفاوت استفاده وعدم استفاده ازحیاط رامطرح نمود.2- وامادرمورددعوای اصلی اولادرمورددعوی آقای محرم وغیره علیه اداره ثبت اسنادواملاک شمیران بخواسته اعلام بطلان سندمالکیت واحدسرایداری واصلاح صورتمجلس تفکیکی وبازگردانیدن واحد سریداری به مشاعات آپارتمانهای احداثی درپلاک ثبتی 2531/126بخش 10 تهران وخلع یدنظربه اینکه وکیل مزبوربه موجب لایحه 2653-30/10/1370خود دعاوی مطروحه رامستردداشته پرونده امرازاین حیث مقتضی صدورقراررددعوی است .ثانیادرمورددعوای خلع یدوکیل مزبوربه وکالت ازآقای محرم علیه آقای قدیرنظربه اینکه دعوای خلع یدفرع برمالکیت خواهان است ودرمانحن فیه قراردادعادی 14/6/1368کفایت ازمالکیت قانونی مشارالیه نمی کند لذادعوی ازاین حیث مقتضی صدورقرارعدم استماع است .3- وامادرخصوص دعوای خلع یدآایان یدالله وآقااحمدوکیخسروعلیه آقای قدیردادگاه درنظر داردکه الف - درموردآقای احمدباتوجه به اظهارات فرزندش آقای غلامحسین درجلسه 19/6/1370ونیزباعنایت به استمراررابطه قراردادی بین آقای قدیر وآقااحمدبراساس قراردادمزبورایرادوکیل وی به اینکه شرط مذکوردر قراردادعادی 27/2/1368اجمالادایربه اینکه ...آقای احمدبه سهم خوداز حیاط ساختمان وواحدسرایداری رابه آقای قدیرواگذارمی نمایدوحق استفاده ازآنهاراندارد...موردقبول موکلش نبوده است ردمی شودودرنظردادگاه قراردادعادی مزبوراولین رابطه قراردادی کیخسروویدالله ونیزباآقای قدیرقرادادهای 21/10/68و3/12/68محسوب می شوند.ب - ضمن درنظرگرفتن این امرکه دعوای وکیل خواهانهامنحصربه خلع یدآقای قدیرازواحدسرایداری شده وخواسته ای درموردحیاط ساختمان مطرح نیست دادگاه توجه داردکه در کلیه قراردادهای عادی مزبورعبارتی کلی وبه این مضمون ملاحظه نمی شود "خریدارنسبت به سهم خودازمشترکات (حیاط وواحدسرایداری )رابه فروشنده واگذارنموده وحقی به استفاده ازحیاط وواحدسرایداری ندارد"که این عبارت درنظردادگاه متشکل ازدوبخش قابل تجزیه است اول واگذاری مالکیت بخش مشاعی ودوم واگذاری حق استفاده ازآنها.ج - صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی 2531/126بخش 10تهران در5/4/1368وبالحاظ توافق به عمل آمده بین آقای احمدوآقای قدیرازسوی ثبت شمیران تنظیم یافته وواحد سرایداری جزومشاعات قرارنگرفته وبعنوان قطعه اول تفکیکی منظورشده و قراردادهای عادی مربوط به آقایان کیخسروویدالله ونیزپس ازتنظیم صورت مجلس تفکیکی مزبوروبالحاظ اینکه واحدسرایداری جزومشاعات قرار نگرفته بین طرفین تنظیم شده است .د-اسنادرسمی بیع 103630-8/5/1368 مربوط به آقای احمدو104457-11/7/1368مربوط به آقای یداله و104558 17/7/1368مربوط به آقای کیخسروهمگی تنظیم شده دردفترخانه 249تهران با درنظرگرفتن صورتمجلس تفکیکی 28777-5/4/68تنظیم یافته اندودرآنهابه صورت مجلس مزبوروشماره قطعات واینکه قسمتهای مشاعی چه قسمتهائی هستندوواحدسرایداری جزومشاعات نیست تصریح شده وخریداران (خواهانهای دعوای اصلی )بالحاظ مراتب مذکورنسبت به امضای ذیل اسنادرسمی فوق - الاشاره اقدام نموده اندوپس ازتنظیم اسنادمزبورنیزکتبابراصل تعلق حق استفاده ازحیاط به آقای قدیرتصریح کرده اند.س - درتوافقنامه رسمی 105429-26/9/1369دفترخانه 249نیزمقررشده که واحدسرایداری جزقسمتهای مشاعی ساختمان باشد.4- دادگاه ازمجموع مراتب فوق ودرتطبیق آنهابا یکدیگربه نتایج زیردست می یابد.الف - درقراردادهای عادی طرفین هم حق مالکیت وهم حق استفاده انحصاری ازسرایداری (درحدودیک اثرقرارداد عادی )به آقای قدیرواگذارشده .ب - دراسنادرسمی هم مالکیت وهم حق استفاده انحصاری ازسرایداری متعلق به آقای قدیرمحسوب است .ج - در توافقنامه رسمی 26/9/1368مقررشده که واحدسرایداری جزومشاعات قرار گیرد.د- درجمع بین آنهابنظردادگاه توافق بین طرفین درخارج شدن واحد سرایداری ازمالکیت اختصاصی آقای قدیروقرارگرفتن آن جزومشاعات آپارتمانهاحاصل شده است .س -این تفکیک حق مالکیت واحدسرایداری ازحق استفاده انحصاری ازآن وواگذاری آن به احدازمالکیت به نظردادگاه مغایرتی باقواعدمقرردرقانون تملک آپارتمانهانداردزیراهرچندمالکیت مذکور درماده یک قانون مارالذکردرقسمتهائی ازمشترکات ساختمانهاازحق استفاده ازآنهاتفکیک ناپذیرند.(مثل راه پله هاوعرصه ومسیرتهویه هوا) امادربرخی قسمتهای ساختمان (مثل پشت بام وواحدسرایداری )چنین خصوصیتی وجودنداردوامکان تفکیک آنهاوواگذاری انحصارحق استفاده ازآنها(نه مالکیت آنها)وجوددارد.واگذاری آن به سرایدارودربعضی مواردبه اجاره واگذارکردن واحدسرایداری می تواندمویداین نظرتلقی شودکه به نظرمی رسد درمانحن فیه نیزازهمین خصوصیت تفکیک استفاده شده است .ه- سوای مراتب فوق وهرچندبه موجب توافقنامه رسمی 105429دفترخانه 249تهران طرفین توافق کرده اندکه واحدسرایداری جزومشترکات ومشاعات قرارگیرد اماصرف این توافق نیزکفایت حقی ازمالکیت مشاعی خواهانهای دعوای اصلی برواحدسرایداری نداردتاجزواول یک دعوای خلع یدکه همانامالکیت مدعی برمال یاحق است احرازگرددبه عبارت دیگرمادامی که توافقنامه رسمی مزبور دردفاتراملاک انعکاس نیافته ومندرجات اسنادرسمی بیع ودفترچه های مالکیت خریداران درقسمت مشاعات اصلاح نشده مندرجات اسنادرسمی بیع و دفترچه های مالکیت خریداران درقسمت مشاعات اصلاح نشده مندرجات اسناد رسمی تنظیمی دردفترخانه 249تهران به اعتبارخودباقی هستندکه پاسخهای ثبت شمیران ونیزسازمان ثبت اسنادواملاک کشورمویداین معنی است .موجبی وجودنداردتادادگاه به مندرجات اسنادرسمی مزبوراعتبارندهدومالکیت مشاعی خواهانهای دعوای اصلی رابرواحدسرایداری مفروغ عنه قانونی فرض نمایدنتیجه اینکه هردوجزودعوی خلع یدمفقوداست .ج - باتوجه به مراتب فوق دادگاه رسیدگیهای انجام شده راکافی تشخیص داده فلذاضمن اعلام ختم دادرسی بشرح آتی مبادرت به صدورآرای خودمی نماید.

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 133تا137
نشرمیزان ، تابستان 1374

34

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
548
تاریخ تصویب :
1373/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :