×

قانون راجع به اجازه استخدام استادان خارجی دانشکده های شهرستانها و تکمیل کادر آموزشی دانشکده ها

قانون راجع به اجازه استخدام استادان خارجی دانشکده های شهرستانها و تکمیل کادر آموزشی دانشکده ها

قانون-راجع-به-اجازه-استخدام-استادان-خارجی-دانشکده-های-شهرستانها-و-تکمیل-کادر-آموزشی-دانشکده-ها
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود
برای تکمیل عده معلمین دانشکده های شهرستانها در رشته های فنون پزشکی و فنی
و علوم و کشاورزی استادان و متخصصین مورد احتیاج را از اتباع کشورهای
اتریش - آلمان غربی - انگلیس - فرانسه - سویس - بلژیک - ایتالیا - آمریکا
- ژاپن برای مدتی که زائد بر پنج سال نباشد در حدود اعتبار بودجه مصوب هر
یک از دانشکده ها استخدام نماید حقوق هر یک از این معلمین حداکثر ماهیانه
پنجاه هزار ریال می باشد که تا دو ثلث آن قابل پرداخت به ارز خواهد بود
بعلاوه ممکن است به هر یک از معلمین که محل سکونت در اختیار آنها قرار
داده نشود مبلغی که ماهیانه از ده هزار ریال تجاوز ننماید به عنوان کرایه
منزل تادیه نمود هزینه رفت و آمد هر یک از معلمین و زن و فرزندان کمتر از
هجده سال که تحت تکفل او باشد از طرف وزارت فرهنگ پرداخت خواهد شد.
استادان مزبور در هر سال یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و کرایه منزل
خواهند داشت تاریخ استفاده از مرخصی با توافق استاد و رئیس دانشکده و با
تصویب وزارت فرهنگ تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - وزارت فرهنگ مجاز است معلمین خارجی دانشکده های شهرستانها
را در مقابل حوادث و امراضی که ناشی از انجام دادن وظیفه آنها باشد بیمه
نماید و حق بیمه را از اعتبارات خود پرداخت کند.
تبصره 2 - ایرانیانی که واجد صلاحیت کافی باشند با تساوی شرایط طبق
قوانین مربوطه از لحاظ استخدام در دانشکده های شهرستانها حق تقدم خواهند
داشت .
ماده 2 - وزارت فرهنگ مجاز است در صورت ضرورت برای هر یک از استادان
خارجی دانشکده های شهرستانها یک نفر متصدی آزمایشگاه که تحصیلات او کمتر از
لیسانس نباشد بنا به پیشنهاد استاد مزبور و موافقت شورای دانشکده مربوط
از اتباع کشورهای فوق الذکر استخدام نماید حداکثر حقوق هر یک از متصدیان
آزمایشگاه در ماه از سی هزار ریال که نصف آن قابل پرداخت به ارز است
تجاوز نخواهد نمود. هزینه رفت و آمد متصدی آزمایشگاه وزن و فرزندان کمتر
از 18 سال که تحت تکفل او باشند به عهده وزارت فرهنگ و در هر سال حق
استفاده یک ماه مرخصی با حقوق را خواهند داشت .
ماده 3 - استادان متصدیان آزمایشگاهی که به ترتیب مواد فوق استخدام
می شوند حق اشتغال به کار دیگر ندارند و مکلفند در مدت خدمت خود دانشیاران
و دستیارانی که از طرف دانشکده به آنها معرفی می شوند برای خدمات تخصصی
مربوط تربیت نمایند.
ماده 4 - وزارت فرهنگ مجاز است قرار مخصوصی با دانشگاههای کشور فوق یا
موسسات بین المللی برای تامین دروس مورد احتیاج دانشکده های مرکز و
شهرستانها منعقد نماید.
ماده 5 - وزارت فرهنگ مجاز است حقوق استادان خارجی دانشکده های
شهرستانها را که قبلا استخدام شده اند از اول مهر ماه 1336 طبق این قانون
پرداخت نماید.
ماده 6 - سایر شرایط استخدامی استادان و متصدیان آزمایشگاهی خارجی فوق
طبق قانون استخدام اتباع خارجی مصوب عقرب 1301 خواهد بود.
ماده 7 - تا موقعی که عده معلمین هر یک از دانشکده های شهرستانها تکمیل
نشده وزارت فرهنگ مجاز است استادان و دانشیاران دانشگاه تهران و پزشکان
یا مهندسین کارمند دولت که دارای مقام عالی علمی بوده و صلاحیت آنان مورد
تایید شورای عالی فرهنگ باشد در هر سال تحصیلی حداکثر برای مدت سه ماه
برای تدریس به دانشکده های شهرستانها اعزام بدارد و علاوه بر هزینه سفر رفت
و آمد فوق العاده روزانه آنها را معادل سه برابر فوق العاده مقرر در
آیین نامه مزایا پرداخت نماید و نیز وزارت فرهنگ مجاز است در صورت احتیاج
به استادان و دانشیاران دانشکده های شهرستانها با رعایت همین ماده برای
تدریس در سایر دانشکده های شهرستانها ماموریت بدهد. چنانچه ضرورت ایجاب
نماید که به استاد خارجی یک دانشکده ماموریت داده شود که در دانشکده
شهرستان دیگر موقتا تدریس نماید هزینه مسافرت طبق مقررات از بودجه
دانشکده ای که در آن به تدریس مشغول شده پرداخت خواهد شد.
ماده 8 - به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود که آقای سعید نفیسی استاد
دانشگاه تهران را که به تقاضای خودشان بازنشسته شده اند و دانشگاه تهران
به وجود ایشان نیازمند است مجددا برای تدریس دعوت نماید و تفاوت حقوق
بازنشستگی و حقوق پایه ایشان را به عنوان حق تدریس پرداخت نماید.
ماده 9 - برای بالا بردن سطح معلومات استادان و دانشیاران دانشکده های
شهرستانها وزارت فرهنگ مجاز است در هر سال عده ای از استادان و دانشیاران
و روسای درمانگاههای دانشکده های شهرستانها را که لااقل دارای سه سال سابقه
تدریس در دانشکده باشند برای تکمیل مطالعات در رشته تخصصی خود به یکی از
کشورهای خارجی برای مدت یک سال اعزام بدارد به شرط آن که عده ای که از هر
دانشکده اعزام می شود از میزان 10% مجموع عده استادان و دانشیاران و سایر
معلمین دانشکده تجاوز نکند به این قبیل استادان و دانشیاران و سایر
معلمین دانشکده تجاوز نکند به این قبیل استادان و دانشیاران و روسای
درمانگاهها علاوه بر حقوق و کمک و مزایایی که به ریال پرداخت می شود در
صورت اعزام به آمریکا ماهیانه 200 دلار و در صورت اعزام به اروپا ماهیانه
60 لیره به عنوان فوق العاده از بودجه دانشکده مربوط پرداخت می شود.
در صورتی که استاد یا دانشیار یا رئیس درمانگاهی تحقیقات علمی و تتبعات
مفیدی نموده باشد که به موجب گواهی دانشگاه یا موسسه تخصصی که در آن کار
می کند ادامه مطالعه آن ضروری و قطعی تشخیص شود وزارت فرهنگ مجاز است با
موافقت دانشکده مربوط تا یک سال بر مدت ماموریت او با شرایط فوق بیفزاید.
هر یک از استادان و دانشیاران و روسای درمانگاهها در هر پنج سال بیش از
یک نوبت از این ماده و یا از بورسهایی که برای مدت بیش از سه ماه در
اختیار وزارت فرهنگ قرار داده می شود نمی تواند استفاده نماید.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده با تصویب شورای عالی فرهنگ خواهد
بود.
ماده 10 - اعتباراتی که برای اجرای این قانون لازم است در بودجه هر یک
از دانشگاههای شهرستانها در حدود اعتبارات مصوب هر یک از آنها باید منظور
شود.
ماده 11 - وزارت فرهنگ مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه دوم دی
ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه 11/11/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1337/10/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.