×

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه 1331

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه 1331

قانون-اجازه-پرداخت-یک-دوازدهم-حقوق-و-هزینه-کل-کشور-بابت-تیر-ماه-1331
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و کمک و مزایای
کارمندان خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات
بنگاه های دولتی و سایر مصارف کشور را از بابت تیر ماه 1331 بر طبق قانون
یک دوازدهم فروردین ماه 1330 از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت
نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه دوازدهم مرداد ماه
یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/05/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.