×

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه 1331

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه 1331

قانون-اجازه-پرداخت-یک-دوازدهم-حقوق-و-هزینه-کل-کشور-بابت-آذر-ماه-1331

وکیل


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و کمک و مزایای
کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و
بنگاه های دولتی و سایر مخارج کشور را بابت آذر ماه 1331 طبق قانون اجازه
پرداخت آبان ماه 1331 مصوب بیستم آذر ماه را از محل درآمد عمومی کشور
پرداخت نمایند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه هفتم دی ماه یک
هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/10/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.