×

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن و اسفند ماه 1331

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن و اسفند ماه 1331

قانون-اجازه-پرداخت-دو-دوازدهم-حقوق-و-هزینه-کل-کشور-بابت-بهمن-و-اسفند-ماه-1331

وکیل


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و کمک و مزایای
کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات
بنگاه های دولتی و سایر مخارج کشور از بابت بهمن و اسفند ماه 1331 را بر
طبق قانون اجازه پرداخت تیر ماه مصوب دوم مرداد ماه 1331 (به استثنای
حقوق و مزایای سناتورهای سابق ) از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/12/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.