جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


تاریخ 4/7/74 کلاسه پرونده 74/214 شماره دادنامه 259

مرجع رسیدگی :شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :ابراهیم ....
تجدیدنظرخواندگان :.....

"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه آقای ابراهیم ....نسبت به دادنامه شماره 575575-19/4/74صادره ازشعبه 204دادگاه عمومی تهران و علیه تجدیدنظرخواندگان آقای پرویزوخانم پروانه ....دادگاه بابررسی کلیه اوراق پرونده بدوی وتجدیدنظرخواسته ایرادواعتراض تجدیدنظرخواه راواردمی داندزیرا:اولایدتجدیدنظرخواه دررقبه مورداختلاف متلقی وناشی ازعقدنامه (قولنامه )عادی است که بین طرفین تنظیم گردیده وطبق مندرجات ومقررات آن تجدیدنظرخواه موردمعامله رابه لحاظ وقوع عقدبیع وبااذن مالک (فروشنده )متصرف شده است ،بنابراین یدوی نمی توانسته است یدغیر قانونی ودارای جنبه تصرف عدوانی باشدتامشمول مقررات قانونی تصرف عدوانی مصوب سال 1352گرددثانیانظربه اینکه عناوین مطروحه ومقرردرماده 10قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی مصوب 6اسفندماه 1352شامل مورداختلاف نمی باشدزیراتصرفات تجدیدنظرخواه تصرفات ناشی ازعقدبیع است این تصرفات باعناوین ماده 10قانون یادشده که مربوط به مستاجرو سرایداروکارگروامین است انطباق نداردتابتواندبه استنادماده 10قانون یادشده موردرسیدگی قراربگیردبخصوص که طرفین باطرح موضوع درمحاکم حقوقی مدتهامشغول رفع اختلاف بوده اندونتیجه امرباصدورحکم قطعی منجربه صدور سندمالکیت به نفع تجدیدنظرخواه گردیده است ثالثاباتوجه به اینکه تصرفات طولانی تجدیدنظرخواه درملک متنازع فیه به اتکاقولنامه تنظیمی بین طرفین واحکام صادره ازمحاکم حقوقی یک ودووصدورسندمالکیت بنام وی بوده هرچنددادگاه عالی (دیوان کشور)احکام صادره رانقض کرده است لکن این نمی تواندنحوه تصرفات تجدیدنظرخواه راازمسیرمعین وتثبیت شده خارج وجنبه تصرف عدوانی مندرج درماده 10قانون یادشده رابوجودآوردخصوصا که شان قانون فوق به منظورخاص ومنصرف به موارداحصاشده درآن قانون است و لاغیرومصالح اجتماعی جامعه همچنین ایجاب می نمایدکه درانطباق مواردبا قوانین دقت نظرشده تاکمترموجبات اعمال قانون درغیرمحل ومواردآن فراهم گردد.بنابراین دادگاه باوارددانستن ایرادات واعتراضات تجدیدنظر خواه دادنامه معترض عنه راکه درغیرموردومحل قانونی خودصادرگردیده فسخ وبنابه مراتب فوق حکم به رددعوی خواهانهابدوی صادرواعلام می نماید.رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران : علی موسوی
مستشاردادگاه :حبیب اله حبیبی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 32-33
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
259
تاریخ تصویب :
1374/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :