جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده اول - به منظور اجرای ماده 3 قانون مصوب بیست و پنج آذر ماه 1331
شرکتی به نام شرکت سهامی تلفن ایران برای تاسیس و نگاه داری و بهره برداری
تلفن در داخل کلیه شهرها و قصبات و دهات کشور تشکیل می گردد و دارای شخصیت
حقوقی است .
مرکز اصلی شرکت در تهران و مدت عملیات نامحدود است .
ماده 2 - کلیه عملیات شرکت باید با رعایت قانون ملی شدن ارتباط تلفنی
در سراسر کشور بوده و به طور کلی مقررات و طرز کار شرکت بر طبق اصول
بازرگانی و سرعت عمل باشد.
فصل دوم - سرمایه
ماده 3 - سرمایه شرکت سهامی تلفن ایران به موجب ماده سوم قانون مصوب
25 آذر ماه 1331 در موقع تاسیس پانصد میلیون ریال است که به پنجاه هزار
سهم ده هزار ریالی با نام که کلا متعلق به دولت می باشد تقسیم شده از
سرمایه مزبور چهار صد میلیون ریال آن پرداخت و بقیه تعهد شده است .
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 4 - شرکت سهامی تلفن ایران دارای ارکان زیر است :
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات مدیره .
3 - بازرسان شرکت .
4 - بازرس دولت .
فصل چهارم - مجمع عمومی
ماده 5 - مجمع عمومی تشکیل می شود از نمایندگان صاحبان سهام به شرح
زیر:
وزیر پست و تلگراف و تلفن یا معاون - وزیر دارایی یا معاون - وزیر
دادگستری - یا معاون .
ماده 6 - مجمع عمومی ممکن است عادی و فوق العاده باشد.
الف - جلسات مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت با حضور مدیر عامل شرکت به
طریق عادی و فوق العاده تشکیل می شود.
ب - مجمع عمومی شرکت سالی دوبار بنابر دعوت مدیر عامل شرکت در شهریور
ماه برای تصویب ترازنامه سال قبل و در بهمن ماه به منظور تصویب برنامه
عملیات و بودجه سال بعد تشکیل می گردد.
پ - جلسات فوق العاده بنا بر تقاضای کتبی هیات مدیره یا بازرسان یا
وزیر پست و تلگراف و تلفن از مدیر عامل شرکت منتها پس از ده روز از تاریخ
وصول تقاضا تشکیل خواهد شد.
ت - در مجمع عمومی غیر از آنچه در دستور تعیین شده است مذاکره ای
نخواهد شد.
ث - اعضا هیات مدیره و بازرسان شرکت و بازرس دولت و مدیر عامل شرکت
بدون حق رای در مجمع عمومی می توانند شرکت نمایند.
ج - دستور جلسه و ترازنامه و بودجه سالیانه شرکت سهامی تلفن ایران و
کلیه پیشنهادهای هیات مدیره لااقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی
باید در اختیار کلیه اعضا آن گذارده شود.
چ - جلسات مجمع عمومی را وزیر پست و تلگراف و تلفن یا معاون او
افتتاح نموده و از میان شرکت کنندگان یک نفر رییس و یک نفر منشی برای
اداره کردن جلسه و تنظیم صورت جلسه انتخاب می شود.
وظائف مجمع عمومی
ماده 7 - وظائف مجمع عمومی علاوه بر آنچه در مواد دیگر این اساسنامه
تصریح شده به قرار زیر است :
الف - اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیات مدیره و تصویب
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش بازرسان .
ب - اتخاذ تصمیم نسبت به لزوم افزایش سرمایه و اندوخته های شرکت ولی
افزایش سرمایه منوط به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
پ - تصویب بودجه سالیانه شرکت و اعتبارات اضافی .
ت - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که در دستور جلسه گذارده شده
باشد.
ث - تصویب انتخاب اعضا هیات مدیره .
ماده 8 - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا گرفته می شود.
اموری که در دستور جلسه مجمع عمومی گذارده شده در صورتی که در جلسه معینه
منتهی به اتخاذ تصمیم نشود باید در جلسات دیگر که روزهای بعد متوالیا
تشکیل خواهد شد نسبت به آن تعیین تکلیف شود.
ماده 9 - صورت جلسات مجمع عمومی باید در دفتر مخصوصی که برای این
منظور تهیه شده درج و ذیل هر صورت جلسه را تمامی اعضا حاضر امضا کنند:
این دفتر در صندوق مخصوصی در مرکز شرکت نگاهداری می شود و صندوق را رییس و
منشی جلسه مهر و موم می نمایند رونوشت مصدق صورت جلسات بایستی به وزارت
پست و تلگراف و تلفن ارسال شود.
فصل پنجم هیات مدیره
ماده 10 - هیات مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل
است که از این سه نفر یک نفر عنوان مدیر عامل و رییس هیات مدیره را خواهد
داشت .
ماده 11 - مدیر عامل و اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره بنا بر
پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت مجمع عمومی و تصویب هیات
وزیران برای مدت سه سال منصوب می شوند.
تبصره - در انتخاب اعضا هیات مدیره تخصص مالی و اداری و فنی آنها
باید در نظر گرفته شود.
ماده 12 - هرگاه عدم صلاحیت مدیر عامل و هر یک از اعضا هیات مدیره با
دلائل موجه به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن در مجمع عمومی و هیات
وزیران محرز گردید به ترتیب مقرر در ماده (11) آن عضو عزل خواهد شد.
ماده 13 - رییس هیات مدیره و مدیرانی که مدت سه سال خدمت آنها پایان
یافته ممکن است مجددا انتخاب گردند.
ماده 14 - مادام که تجدید انتخاب به عمل نیامده مدیر عامل شرکت و
مدیران سابقه خدمت خود ادامه می دهند.
ماده 15 - در مورد فوت یا استعفا و یا عزل هر یک از اعضا هیات مدیره
به ترتیب مقرر در ماده 11 تجدید انتخاب به عمل می آید و شخصی که بدین
ترتیب انتخاب می شود مدت ماموریت او تا انتهای مدت ماموریت کسی است که فوت
نموده یا مستعفی و یا معزول شده است .
ماده 16 - اعضا هیات مدیره باید تبعه ایران باشند.
ماده 17 - وظائف هیات مدیره به شرح زیر می باشد:
الف - انجام کلیه وظائفی که قانونا بر عهده شرکت مقرر شده است .
ب - تهیه پیشنهادات لازم جهت تاسیس شبکه های تلفنی در داخل شهرها و
قصبات و اجرا آن پس از تصویب مجمع عمومی .
پ - بحث و شور و اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که مدیر عامل شرکت
یا اعضا هیات مدیره یا بازرسان شرکت و یا بازرس دولت ضروری تشخیص داده و
پیشنهاد نمایند مشروط بر این که در حدود صلاحیت هیات مدیره باشد.
ت - تعیین نرخ اضافه مکالمات تلفنی به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون
پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی انجام می گیرد و تعیین نرخ سیم کشی
مورد مطالبه از مشترکین با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ث - تصویب آیین نامه ها طبق بند 5 از ماده 18.
ج - تهیه گزارش عملیات اجرایی و ترازنامه عمل سالیانه شرکت .
د - تصویب قراردادها و اتخاذ تصمیم نسبت به تعهدات مالی .
فصل ششم
ماده 18 - وظایف مدیر عامل شرکت :
1 - مدیر عامل شرکت بر ادارات تابعه شرکت ریاست داشته و به طور کلی
مسئول حسن اداره شرکت و اجرای مصوبات هیات مدیره می باشد.
2 - مدیر عامل شرکت در مقابل دادگاه ها و مراجع قانونی و ادارات دولتی
و هر شخص حقوقی و یا حقیقی دیگر در حدود مقررات این اساسنامه نماینده
قانونی شرکت بوده و می تواند در هر مورد که لازم باشد با تصویب هیات مدیره
وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
3 - کلیه قراردادها و نامه های تعهدآور مربوط به امور شرکت تلفن باید
در تمام موارد به امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هیات مدیره باشد.
4 - ارسال آگهی های مناقصه و مزایده و همچنین ارسال قراردادها و
سفارش ها قبل از مبادله جهت بازرسان شرکت و بازرس دولت دعوت آنان برای
حضور در جلسات مناقصه و مزایده .
5 - تنظیم آیین نامه استخدامی با موافقت هیات مدیره و تصویب وزارت پست
و تلگراف و تلفن و کمیسیون استخدام و کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس
شورای ملی و آیین نامه های فنی و اداری و مالی و معاملات با موافقت هیات
مدیره و تصویب وزارت پست و تلگراف و تلفن .
تبصره - در آیین نامه معاملات نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
الف - معاملات بیش از پنجاه هزار ریال عموما باید با رعایت اصول
مناقصه و مزایده انجام شود در موارد فوری و ضروری به پیشنهاد مدیر عامل
شرکت و موافقت هیات مدیره و بازرس دولت و تصویب هیات وزیران می توان
معاملات را با ترک مناقصه و یا مزایده به عمل آورد.
ب - در مورد تاسیسات آگهی مناقصه باید برای کارخانه های سازنده و
اطاق های تجارت کشورهای صنعتی فرستاده شود و در هر مورد باید دقت کافی
برای تسلیم پیشنهادها در نظر گرفته شود.
ج - در کلیه آگهی های مناقصه برای تاسیسات باید قیمت یدکی ها و لوازم
خواسته شود.
6 - تنظیم گزارش عملیات و ترازنامه سالیانه شرکت که بایستی لااقل یک
ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به بازرسان و بازرس دولت تسلیم گردد.
7 - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سال بعد و سازمان اداری و
فنی شرکت جهت پیشنهاد و موافقت هیات مدیره و تایید وزارت پست و تلگراف و
تلفن و تصویب مجمع عمومی .
8 - استخدام و عزل و نصب و ترفیع و تنزل رتبه کارمندان شرکت طبق
آیین نامه استخدامی و حتی المقدور استخدام از فارغ التحصیلان آموزشگاه وزارت
پست و تلگراف و تلفن .
9 - اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه های
عملیات اجرایی شرکت طبق برنامه ها و بودجه های تفصیلی مصوب .
10 - تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آیین نامه استخدامی و ارجاع پرونده
مربوطه در صورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد به مراجع صالحه .
11 - اقدام در تهیه وسائل اجرای وظایف بازرسان و سایر قسمتهای تابعه
شرکت .
12 - دعوت مجامع عمومی و فوق العاده در موقع لزوم .
13 - اقدام در توزیع اوراق ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بین
اعضای مجمع عمومی لااقل پانزده روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی و
همچنین اقدام به طبع و انتشار ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی .
14 - مدیر عامل شرکت می تواند در غیبت خود یک نفر از اعضای هیات مدیره
را به جای خود انتخاب نماید و در این صورت شخص منتخب قائم مقام او خواهد
بود.
15 - مدیر عامل شرکت حق دارد قسمتی از وظایف اداری یا فنی خود را به
مسئولیت خود به یک یا چند نفر از روسای مربوطه شرکت محول نماید.
ماده 19 - طرز کار هیات مدیره :
1 - جلسات هیات مدیره لااقل هفته ای یک بار برای رسیدگی به کلیه مسائل
مذکور در ماده 17 و پیشنهادهایی که توسط مدیر عامل به هیات مدیره احاله
شده تشکیل می گردد و به ترتیب تقدم و اهمیت کار کلیه امور را یکی پس از
دیگری مطرح و اتخاذ تصمیم خواهند نمود و در هیچ مورد اظهار نظر نسبت به
پیشنهادها بیش از یک ماه نباید به تاخیر افتد.
2 - خلاصه مذاکرات هیات مدیره در دفتر مخصوصی ثبت می شود و در محل شرکت
بایگانی خواهد شد صورت جلسات مزبور همیشه بایستی به امضای اعضای حاضر
هیات مدیره برسد و مخالفین نظریه خود را در دفتر صورت جلسات نوشته و امضا
نمایند.
3 - هیات مدیره با حضور اکثریت رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره به
اکثریت قابل اجرا خواهد بود در صورتی که مدیر عامل مخالف تصمیم اکثریت
باشد و اجرای آن را مصلحت نداند هیات مدیره مکلف است برای کسب تکلیف مجمع
عمومی فوق العاده دعوت نماید نظر مجمع عمومی قاطع خواهد بود کلیه تصمیمات
در پنج نسخه تهیه و یک نسخه آن برای اجرا جهت مدیر عامل شرکت و یک نسخه
برای بازرسان شرکت و یک نسخه برای بازرس دولت ارسال و نسخه چهارم در
بایگانی هیات مدیره و نسخه پنجم به وزارت پست و تلگراف و تلفن ارسال
می شود.
4 - صورت مذاکرات هر جلسه در اول جلسه بعد باید قرائت و به تصویب و
امضا برسد.
فصل هفتم - بازرسان شرکت
ماده 20 - شرکت دارای دو نفر بازرس خواهد بود که مجمع عمومی بنا به
پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن از اشخاص صلاحیتدار برای مدت یک سال
انتخاب می نماید. یک نفر از بازرسان باید مهندس امور مخابرات و نفر دوم
متخصص امور مالی و اداری باشد.
ماده 21 - وظایف بازرسان از این قرار است :
1 - مراقبت در این که امور شرکت طبق آیین نامه ها و مقررات این
اساسنامه انجام گیرد برای تامین این منظور حق نظارت در تمام امور و
عملیات شرکت را داشته و می توانند هر گونه اطلاعی را که لازم بدانند خواسته
یا توسط کارشناسانی که در موارد لزوم انتخاب می کنند به دفاتر و نوشتجات
شرکت رسیدگی نمایند.
2 - رسیدگی به دفاتر و حسابهای شرکت و تصدیق خلاصه حسابهای ماهیانه .
3 - رسیدگی به صندوق و موجودی نقدی شرکت لااقل سالی چهار مرتبه .
4 - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش لازم از
چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی .
5 - مطالعه گزارش سالیانه شرکت و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن .
6 - پیشنهاد نظریات مفید به هیات مدیره شرکت .
7 - رسیدگی به انطباق عملیات شرکت با بودجه های مصوب .
8 - رسیدگی در خرید و فروش و عملیات مالی شرکت و حضور در جلسات
مناقصه و مزایده و ارسالی گزارش فوری به هیات مدیره در صورت مشاهده
بی ترتیبی و همچنین در صورت اهمیت موضوع تقدیم گزارش به وزارت پست و
تلگراف و تلفن .
9 - شرکت در جلسات مجمع عمومی .
10 - گزارش سالیانه بازرسان باید به ترازنامه که به امضای هیات مدیره
رسیده است ضمیمه شود.
11 - بازرسان باید در جلسه مجمع عمومی که به ترازنامه رسیدگی می شود
برای ادای توضیحات حضور یابند.
12 - بازرسان مکلفند کلیه وظائفی که در این اساسنامه به عهده آنها
محول گردیده و سایر اقداماتی که برای رسیدگی و اطلاع از جریان شرکت لازم
باشد انجام دهند ولی در هر حال نمی توانند مستقیما عملیات شرکت را متوقف
سازند.
فصل هشتم - بازرس دولت
ماده 22 - بازرس دولت در شرکت سهامی تلفن ایران به پیشنهاد وزارت پست
و تلگراف و تلفن و تصویب هیات وزیران انتخاب می شود و با داشتن رای مشورتی
که در صورت جلسات قید می گردد می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت سهامی
تلفن ایران و جلسات هیات بازرسان حضور یابد.
ماده 23 - وظائف بازرس دولت علاوه بر وظائف مندرجه در ماده 22 این
اساسنامه به شرح زیر خواهد بود:
1 - مراقبت در انطباق عملیات شرکت سهامی تلفن ایران با قانون ملی شدن
ارتباط تلفنی در سراسر کشور.
2 - مراقبت در اجرای برنامه عملیات و سایر مصوبات مجمع عمومی .
3 - مراقبت در اجرای آیین نامه های استخدامی و فنی و مالی .
4 - مراقبت در اجرای وظائفی که وزارت پست و تلگراف و تلفن باید
قانونا به وسیله شرکت انجام دهد.
5 - انجام وظائف دیگری که وزارت پست و تلگراف و تلفن به عهده او محول
نماید.
6 - گزارش منظم عملیات و جریانات شرکت به وزارت پست و تلگراف و تلفن .
تبصره 1 - برای انجام وظائف مذکور در فوق کلیه کارکنان شرکت موظفند
اطلاعات لازمه را در اختیار بازرس دولت بگذارند.
تبصره 2 - حقوق بازرس دولت از بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن
پرداخته می شود.
فصل نهم - ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده 24 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع گشته و در آخر
اسفند همان سال خاتمه می یابد.
ماده 25 - دفاتر محاسباتی شرکت باید پلمپ شده و طبق مقررات قانون
بازرگانی باشد تعداد دفاتر مذکور و نمونه آن را هیات مدیره تعیین خواهد
نمود.
ماده 26 - کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه شرکت
لااقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی باید به بازرسان تسلیم شود.
ماده 27 - تصویب ترازنامه شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب
هیات مدیره محسوب است .
ماده 28 - در ترازنامه کلیه دارایی و بدهکاریها باید به طریقی که در
زیر مقرر است تعیین شود:
1 - دارایی ارزش کالا و برگهای بهادار به بهای خرید یا بهای تمام شده
و اگر ارزان شده باشد به بهای روز.
2 - بستانکاریهایی که وصول آن مشکوک است به ارزش احتمالی محسوب می شود
و آن چه لاوصول است نباید جز دارایی ترازنامه منظور گردد.
3 - دارایی که برای حوائج عادی شرکت به کار می رود از ماشین و ادوات
منصوبه و غیر منصوبه و اثاثیه و ساختمان مطلقا به بهای واقعی یا بهای
تمام شده هر کدام که کمتر است مشروط بر این که استهلاک منظور گردد.
الف - استهلاک کابل دو نیم درصد.
ب - استهلاک ساختمانها و دستگاه مرکزی پنج درصد.
ج - اثاثیه ده درصد.
4 - هزینه تعمیرات و اداری نباید در جز دارایی ترازنامه منظور شود.
5 - بدهکاریهای ارزی و تعهدات ارزی باید به ارزش روز در ترازنامه
منظور گردد.
6 - مجموع سرمایه اعم از سهام و اندوخته باید در قسمت بدهکاریهای
ترازنامه منظور گردد.
7 - سود یا زیانی که از مقایسه دارایی و بدهکاری ترازنامه حاصل می شود
باید جداگانه در پایان ترازنامه نوشته شود.
ماده 29 - سود خالص شرکت عبارت است از درآمد شرکت پس از وضع مالیات و
هزینه و استهلاک .
تبصره 1 - از سود خالص شرکت ده درصد برای جبران زیانهای احتمالی به
حساب ذخائر عمومی منظور و بقیه طبق تبصره 2 از ماده 3 و مواد 12 و 15
قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور به مصرف خواهد رسید پس از
پرداخت وام طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصره 2 - افزودن انداخته تا وقتی که به میزان یک پنجم سرمایه پرداخت
شده شرکت نرسیده الزامی است و پس از آن بسته به رای مجمع عمومی سالیانه
می باشد.
ماده 30 - مدیر عامل شرکت و سایر اعضای هیات مدیره و بازرسان باید قبل
از شروع به کار با تشریفات زیر سوگند یاد کنند:
ادای مراسم سوگند در هر مورد در حضور هیاتی مرکب از وزیر یا معاون وزارت
پست و تلگراف و تلفن و اکثریت اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت سهامی
تلفن ایران به عمل خواهد آمد و متن سوگندنامه باید از طرف شخصی که سوگند
یاد می نماید قرائت و امضا و در آرشیو شرکت بایگانی شود.
ماده 31 - برای اعضا هیات مدیره و بازرسان و سایر کارمندانی که خدمات
شایسته در موقع تصدی خود انجام دهند پاداش مناسبی که حداکثر و مجموعا از
دو درصد سود ویژه تجاوز ننماید از طرف مدیر عامل با موافقت هیات مدیره
پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی سالیانه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 32 - شرکت مستقیم یا غیر مستقیم مدیر عامل و اعضا هیات مدیره و
بازرسان شرکت و بازرس دولت هنگام اشتغال و تا یک سال پس از آن در معاملات
شرکت سهامی تلفن ایران ممنوع است .
ماده 33 - نسبت به موضوعات و مسائلی که در این اساسنامه قید نشده بر
طبق قانون تجارت رفتار خواهد شد.
اساسنامه فوق که مشتمل بر نه فصل و سی و سه ماده و شش تبصره است در جلسه
شانزدهم اسفند ماه 1331 به تصویب کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای
ملی رسیده و به موجب ماده 10 قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور
مصوب 25 آذر ماه 1331 قابل اجرا می باشد.
نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :