جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است معادل 83/2 هکتار از اراضی قریه
امیرآباد واقع در حومه تهران را به انضمام مقدار کافی حق شرب از قنات
امیرآباد که برای درختکاری آن زمین کافی باشد به منظور تاسیس گورستان
برای اتباع ممالک متحده آمریکای شمالی به رایگان به دولت آمر به نمایندگی
سفارت کبرای آن دولت در تهران واگذار نماید.
وزارت دارایی ترتیب افراز قریه امیرآباد یا تملک دودانگ سهمی مشاع از
اراضی و قنات مذکور در بالا را که متعلق به اشخاص ثالث می باشد با موافقت
مالکین و به قیمت عادله با تصویب هیات وزیران خواهد داد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :