×

قانون اجازه واگذاری مقداری از اراضی قریه امیرآباد جهت گورستان اتباع ممالک متحده آمریکای شمالی

قانون اجازه واگذاری مقداری از اراضی قریه امیرآباد جهت گورستان اتباع ممالک متحده آمریکای شمالی

قانون-اجازه-واگذاری-مقداری-از-اراضی-قریه-امیرآباد-جهت-گورستان-اتباع-ممالک-متحده-آمریکای-شمالی
ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است معادل 83/2 هکتار از اراضی قریه
امیرآباد واقع در حومه تهران را به انضمام مقدار کافی حق شرب از قنات
امیرآباد که برای درختکاری آن زمین کافی باشد به منظور تاسیس گورستان
برای اتباع ممالک متحده آمریکای شمالی به رایگان به دولت آمر به نمایندگی
سفارت کبرای آن دولت در تهران واگذار نماید.
وزارت دارایی ترتیب افراز قریه امیرآباد یا تملک دودانگ سهمی مشاع از
اراضی و قنات مذکور در بالا را که متعلق به اشخاص ثالث می باشد با موافقت
مالکین و به قیمت عادله با تصویب هیات وزیران خواهد داد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/03/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.