جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت فرهنگ می تواند از تاریخ تصویب قانون آموزش اجباری
تا وقتی که اعتبار اجرای اشل حقوقی ماده (12) قانون مزبور را تامین
ننموده است حقوق پایه های یک دبیری و آموزگاری را به قرار ماهی 1620 ریال
و 800 ریال و حقوق سایر پایه های دبیری و آموزگاری را به میزان مقرر قبل
از تصویب قانون آموزش اجباری بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :