جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده واحده -
الف - مجلس شورای ملی اجازه می دهد که تا موقع تصویب قطعی بودجه سال
1323 درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه تقدیمی برای سال مزبور وصول
شود.
ب - اعتبارات اضافی که در بودجه 1323 پیش بینی شده و تاخیر تصویب آنها
ممکن است مضر به اصلاحات کشور باشد کمیسیون بودجه گزارش آن را در حدود
اعتبارات پیشنهادی دولت طی لایحه مخصوص به مجلس خواهد داد و پس از تصویب
مجلس قابل پرداخت است .
ج - به کمیسیون بودجه اجازه داده می شود که در بودجه های تفصیلی
پیشنهاد شده از طرف دولت جرح و تعدیلهای لازم را بنماید و بودجه هر
وزارتخانه را تحت یک ماده به ضمیمه صورت جز برای تصویب به مجلس شورای ملی
تقدیم نماید و پس از تصویب تمام بودجه های تفصیلی بودجه کل کشور را که
شامل درآمد و هزینه مملکتی باشد تنظیم و به تصویب مجلس شورای ملی برساند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار
و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :