جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ پنج میلیون ریالی
را که برای مدت پنج سال بانک ملی ایران به بانک رهنی ایران وام خواهد داد
ضمانت نماید - این وام به وسیله بانک رهنی ایران و با موافقت کمیسیونی
مرکب از فرماندار و رییس بانک ملی ایران و نماینده بانک رهنی و رییس
انجمن شهر قزوین به صورت وام میان پیشه وران و صاحبان دکاکین حریق زده شهر
قزوین تقسیم خواهد شد.
میزان هر وام به تناوب مایحتاج حرفه ای هر یک از آنها و نیز به نسبت تکمیل
ساختمان از قرار صدی شش در سال معین و با اخذ سند ثبتی و گرفتن وثیقه یا
ضامن پرداخت خواهد شد - کلیه وامهایی که به موجب این قانون داده می شود
حداکثر در ظرف پنج سال اصلا و فرعا به وسیله بانک رهنی ایران وصول و به
بانک ملی ایران مسترد خواهد گردید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد
و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :