جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مکلف است منتهی تا یک ماه پس از تاریخ تصویب این
قانون طرح قانون استخدام مهندسین را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی
تقدیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد
و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/07/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :