جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


کلاسه پرونده 342-341-331-330-329-343-8ت /74
شماره دادنامه 594الی 600-18/9/1374

مرجع رسیدگی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران

"رای دادگاه "
اختصارتجدیدنظرخواهی آقایان ....آن است که دادگاه صادرکننده دادنامه های مستانف عنه به ایرادات طرح شده راجع به عدم صلاحیت توجهی مبذول نداشته خلاف رای وحدت رویه 850-2/12/1371هیئت عمومی دیوانعالی کشورباوروددردعوی خواهانهامبادرت به اتخاذتصمیمی نموده که نتیجه آن فسخ رای دادگاه انقلاب اسلامی مستقردرشهرداری یعنی محکمه قانونی که درزمان اصداررای مبحوث عنه صلاحیت انشارای نیزداشته بوده است ،...
درماهیت قضیه نیزبالحاظ آنکه آقای ....درزمان قبل ازرای دادگاه موصوف مقیم خارج ازکشوربوده حق اعطااختیارات رسمی به آقای ...برادر تنی اش رانداشته باتحریرنوشته عادی وکالت دراقدامات انجام شده بعدی را به شخص اخیرالذکرتفویض ،بالنتیجه کلیه تصمیمات آقای ...درمحدوده وکالت وبه اذن ازمالک رسمی صورت گرفته رای مارالذکرکه بدون لحاظ جهات معنون صادرگردیده قابلیت توجیه ندارد،...
ماحصل ادعای آقای ....درمراحل دادرسی آن است که :الف - ششدانگ پلاک ثبتی 65/31بخش 11تهران که مشجرومحصوربوده به حکایت سوابق ثبتی منضم به پرونده به نحوچهاردانگ ودودانگ درمالکیت مشاعی ...و...قرارداشته آقای ...درتاریخ 19/3/62باارائه وکالتنامه 7477-12/7/1357دفتراسناد رسمی 5 کرج به دادگاه انقلاب اسلامی مستقردرشهرداری مراجعه ضمن معرفی خود به عنوان وکیل آقای ...خلاف متن ومندرجات وکالتنامه مرقوم وبدون دارا بودن اختیارات قانونی پلاک ثبتی موضوع پرونده رابه خواندگاه هبه می نماید نظربه اینکه دروکالتنامه یادشده اختیارات وکیل صرفادرمحدودتفکیک پلاکهای ثبتی 31/65و31/99بخش 11تهران ودیوارکشی واخذجوازدیوارکشی و مراجعه به مراجع صلاحیت داردرخصوص موارداحصاشده بوده هبه واقع شده ارزش قانونی نداشته است ،....
ب - نظربه اینکه هبه عقدی غیرمعوض ومجانی است درفرض آنکه مشارالیه حق واختیارقانونی جهت هبه اموال آقای ...راداراباشدمستندابه ماده 803 قانون مدنی حق رجوع برای واهب باقی ومحفوظ خواهدبود....
ج - سازمان زمین شهری بشرح نامه 1812-4/2/1371اعلام وگواهی نموده که پلاک ثبتی 65/31داخل درپرونده های موردواگذاری حاکم دادگاه مذکورنبوده اسامی 12نفرمندرج درنامه 3169-19/3/1362دردفاترواجدین شرایط وغیر آن نبوده توسط هیات سه نفره متشکل ازنمایندگان شورایعالی قضائی ونخست وزیرووزارت مسکن وشهرسازی تاییدنیزنگردیده است ....
د- رای وحدت رویه استنادی تجدیدنظرخواهانهاراجع به املاک مشمول مصادره له نهادهای انقلابی است ولاغیرنظربه اینکه رای دادگاه انقلاب مستقر درشهرداری متضمن مصادره ویادستورحکمی نبوده بلکه نوعی گزارش اصلاحی تنظیمی میان ...وخواندگان می باشدبه همین دلیل دادنامه صادره ازطریق اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی به مرحله اجرادرنیامده بلکه خواندگان آنرابه دفتراسنادرسمی 95تهران برده دفتراخیرالذکرمفهوم ومدلول آن را دلیل وکالت آقای ...ازبرادرش ...تلقی ومبادرت به تنظیم عقدصلح غیر معوض نموده اند....و....
بناعلیهذاباتدقیق درمحتویات پرونده های توام حاضرچنین برمی آیدکه محکمه انقلاب اسلامی باخروج ازصلاحیت ذاتی ووروددرمباحثی که فی حدذاته حق اصداررای راجع به آنرانداشته درهرحال ونحودادنامه 316-19/3/62راانشا باقیدعباراتی چون "لذادادگاه نامبردگان رامشاعابه نسبت سهم هریک از کل پلاک مالک می شناسد...."
و"....مقررمی دارددفاتراسنادرسمی سندمشاعی به نسبت سهم هریک ازکل پلاک تنظیم نمایند..."و"....شهرداری نیزمکلف است جوازساختمان برای هریک ازمالکین صادرودرتفکیک پلاک اقدام نماید...."حکم صادروفتوکپی آنراجهت اجرابه شهرداری تهران ونیزدفتراسنادرسمی شماره 95تهران طی شماره 3356-25/3/1362ارسال می دارد...
هرچندکه وفق عمومات قوانین حاضرهراقدام وتصمیم قضائی که ازجانب محکمه غیرصالح اتخاذشوددرخوربطلان مطلق بوده قابلیت نقض دارد،النهایه بحث وحرف آن است که کدام مقام قانونی مرجع نقض آرااین چنین است ؟در مانحن فیه دادگاه انقلاب اسلامی باقبول صلاحیت خودوبهرکیفیت وصورت تصمیمی راانشاوجهت اجرانیزاقدام نموده درفرض پذیرش ادعای وکیل تجدید نظرخواندگان به اینکه تصمیم مورداشاره فقط یک گزارش اصلاحی است ولاغیر نیز،این تصمیم درمحدوده ماده 630قانون آئین دادرسی مدنی موجداوصاف و آثاراحکام دادگاههابوده مستندابه ماده 9قانون اخیرالذکرنتایج قانونی برآن مترتب است ،...
درفرض پذیرش ادعاهای دیگروکیل تجدیدنظرخواندگان بشرح فوق نیز تحقق تبعات دیگرمتصوراست .ازقبیل آنکه پس ازانشادادنامه 316 19/3/1362ادارات ذیربط هیچگونه تکلیفی درتبعیت ازمفادتصمیمات متخذه نداشته مسئولیتی دراین خصوص متوجه آنان نمی باشد،حال آنکه در قوانین جزائی برای ادارات ومقامات قانونی که ازاجرای احکام یااوامر دادگاههای سرپیچی واستنکاف نمایندمجازات کیفری پیش بینی شده است ،.. فرض دیگرآنکه پس ازاصداردادنامه 316-19/3/1362دومرجع جهت تجدید نظرازآن قابل تصوراست :
1- محاکم دادگستری 2- محاکمی که درقانون مربوط به تشکیل دادگاههای انقلاب ازآن یادشده است ،...
بااین اوصاف ضمن ردادعاهای معنونه نظربه اینکه اسنادرسمی شماره های 68643-31/3/62و68655مورخ 2/4/64و6839-31/3/62و68656-2/4/62و 68644-32/3/62و...درمقام اجرای رای محکمه مزبورتنظیم وصادرگردیده لذا مادامی که این حکم ازاعتبارقانونی ساقط شده آثارآن تبعاباقیست ،...با تفاصیل مرقوم :
الف :حقی برای محاکم عمومی دراین مرحله به وروددرمتن ومفاددادنامه 316-19/3/1362بنظرنمی رسد،.
ب :دادنامه اخیرالذکرفقط درحدموردنظرقاضی مربوطه وبه همان میزان اعتبارقانونی دارد،یعنی :
اولا:ازمدلول دادنامه مزبورچنین مستنبط است که آقای ....به ادعای وکالت ازبرادرش آقای ....قطعه باغچه پلاک ثبتی مارالذکررابه 12نفر اشخاص مندرج درمتن دادنامه هبه نموده ودرنتیجه چون سابقه ثبتی 148143 20/4/1373ثبت شمیران حکایت ازمالکیت ...بردودانگ مشاع ازپلاک ثبتی مرقوم درزمان تنظیم دادنامه مزبورداشته ونظربه اینکه مفادتصمیم مبحوث عنه مفهوماحکایت ازآن داردکه آقای ....فقط به وکالت ازبرادرش (ونه دیگری )مبادرت به هبه حصه مشارالیه نموده مبناواساس رای دادگاه انقلاب نیزبه شرح عبارات قسمت صدردادنامه موردبحث هبه سهمی آقای ....بوده و لاغیر،بالنتیجه تنظیم اسنادرسمی خارج ازمنظورقاضی محکمه ومفاددادنامه صادره قابلیت توجیه قانونی ندارد،...
ثانیا:دردادنامه 3169-19/3/1362دادگاه انقلاب اسلامی مستقردر شهرداری ،آقای ....تجدیدنظرخوانده ردیف دوم پرونده 74/329این دادگاه متصالح سندرسمی 68692-7/4/1374دفتراسنادرسمی 95تهران جزاشخاص مورد نظردادگاه درنتیجه موردحکم نبوده تنظیم سندخارج ازرای محکمه ازقبل شخص غیرماذون ازجانب مالک رسمی پایگاه قانونی ندارد،...
نتیجه حاصله ازجهات فوق الذکرآن است که :
آراتجدیدنظرخواسته درحدبطلان دودانگ مشاع ازششدانگ پلاک ثبتی 65/31بخش 11تهران سهمی مالکانه ....ونیزموضوع سندرسمی 68692-7/4/62 دفتراسنادرسمی 95تهران به جهات واستدلالات عنوان شده قابلیت توجیه داشته ضمن ردایرادوکلاتجدیدنظرخواهانهامبنی برانطباق موردبامصادیق رای وحدت رویه 580-2/12/1371هیات عمومی دیوانعالی کشورکه منصرف از مدعی به پرونده های حاضربنظرمی رسدوباتاییداین قسمت ازدادنامه های مستانف عنه آراصادره مازادبرشقوق دوگانه احصاشده اخیرالذکرفسخ قرار رداین قسمت ازدعاوی خواهانهای نخستین صادرواعلام می گردد،این رای قطعی است .
رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاران دادگاه
محمدحسین نصیری ندوشن 1-اکبرجوادی 2- عبدالرحمن رسولی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 34-37
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
594
تاریخ تصویب :
1374/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :