×

قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه ماهه اول سال 1323

قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه ماهه اول سال 1323

قانون-اجازه-پرداخت-هزینه-کل-کشور-در-سه-ماهه-اول-سال-1323

وکیل


ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است در سه ماهه اول سال 1323 کلیه
اعتبارات حقوق و هزینه های جاری سه ماهه اول سال کشور و کارخانجات و
بنگاههای بازرگانی را در حدود (12)/(3) بودجه سال 1322 و بر طبق بودجه های
تفصیلی وزارتخانه ها و ادارات کل و بنگاههای بازرگانی بپردازد.
این پرداختها با رعایت آیین نامه های مربوطه به بودجه سال 1322 و آن قسمت
از مواد مصوب قانون متمم بودجه همان سال و قانون متمم بودجه سال 1321 و
قوانین و آیین نامه های مربوط به کمک به کارمندان دولت انجام می شود.
وزارت دارایی مجاز است هزینه های مربوط به احتیاجات سالیانه و فصلی
وزارتخانه ها و ادارات کل و بنگاههای بازرگانی را همان قسم که معمولا به
طور سالیانه و فصلی پرداخت می شده بپردازد. و نیز مجاز است هزینه های لازمه
را برای تکمیل ساختمانها و تعمیراتی که قبلا شروع شده باشد از مازاد
اعتبارات بودجه های سال 1322 پرداخت نموده و از محل اعتبارات مربوطه
تعهدات ساختمانی سال 1321 را نیز پرداخت نماید.
تبصره 1 - اعتبار تنخواه گردان خزانه در سال 1323 به میزان پانصد
میلیون ریال خواهد بود.
تبصره 2 - پرداخت کمک به کارمندان دولت منجمله ژاندارمری در سه ماهه
اول سال 1323 از محل درآمد عمومی کشور طبق قانون کمک به کارمندان و
مقررات مربوطه که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده انجام خواهد شد.
وزارت دارایی ملزم است که پس از تصویب بودجه سال 1323 پرداختهایی را که
از این بابت به عمل آمده از محل صرفه جوییهای بودجه همان سال تامین نماید.
وزارت دارایی همچنین مجاز است که اعتباراتی از یک قلم بودجه به قلم دیگر
نقل دهد تا پرداخت کمک را از محل صرفه جویی اعتبارات (12)/(3) بودجه تامین
نماید.
تبصره 3 - کمک به کارمندان وزارت جنگ منحصرا از صرفه جوییهای بودجه
وزارت جنگ پرداخت می شود.
تبصره 4 - وزارت دارایی مجاز است کمبود حقوق سال 1322 منتظرین خدمت
را از محل صرفه جوییهای بودجه همان سال تامین و پرداخت نماید.
تبصره 5 - وزارت دارایی مجاز است باقیمانده چهار صد میلیون ریال وامی
را که طبق قانون مورخه 26 آبان 1322 در اختیار وزارت دارایی گذارده شده
برای خرید غله تا تصویب بودجه سال 1323 به مصرف برساند.
تبصره 6 - شهرداریها مجازند معادل عایدات حاصله از آن قسمت از عوارض
را که به موجب قانون مالیات بر درآمد مصوب 29/8/22 از بین رفته مبالغی را
که در عرض سه ماهه اول سال 1323 لازم دارند (مشروط بر این که از ثلث مجموع
عایدات نه ماهه اول سال 1322 تجاوز ننماید) به عنوان وام از خزانه داری کل
دریافت دارند و خزانه داری کل نیز مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان وام
با همان بهره که از بانک ملی دریافت می دارد در دسترس شهرداریها بگذارد.
وامهای مزبور از طرف وزارت دارایی تضمین و در ظرف نه ماهه آخر سال به
اقساط متساوی از محل یک دهم مالیات بر درآمد که به موجب قانون مالیات بر
درآمد شهرداریها پرداخته می شود مسترد خواهد گردید.
خزانه داری کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملی ایران به عنوان وام
دریافت نماید.
تبصره 7 - دولت مکلف است که بودجه تفصیلی کشور را منتها تا آخر خرداد
ماه به مجلس شورای ملی تقدیم کند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم فروردین ماه یک هزار
و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/01/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.