×

قانون اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه ماهه اول سال 1323 مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه ماهه اول سال 1323 مجلس شورای ملی

قانون-اجازه-پرداخت-حقوق-و-مصارف-سه-ماهه-اول-سال-1323-مجلس-شورای-ملی
ماده واحده - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود در سه ماهه اول سال
1323 از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود (12)/(3) بودجه تفصیلی سال
1322 مجلس شورای ملی از وزارت دارایی دریافت دارد.
تبصره 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود کمک هزینه مربوط به مجلس
شورای ملی (موضوع قانون کمک کارمندان دولت ) را در سه ماهه اول سال 1323 به
موجب تبصره قانون (12)/(3) بودجه سال 1323 کشور از محل درآمد عمومی کشور
کارسازی دارد.
تبصره 2 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه کارگران فنی
چاپخانه مجلس (موضوع قانون کمک کارمندان دولت ) را در سه ماهه اول سال 1323
بر طبق آن چه در سال 1322 پرداخت شده است از محل درآمد چاپخانه مجلس
بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم فروردین ماه یک هزار
و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/01/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.