جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


ماده واحده - قانون مصوب 31 فروردین ماه 1323 برای پرداخت هزینه های
کشور در دوماهه تیر و مرداد 1323 به قوت خود باقی و به وزارت دارایی
اجازه داده می شود هزینه ماههای مذکور را بر طبق قانون مصوب 31 فروردین
ماه 1323 بپردازد.
تبصره - دولت مکلف است بودجه های جز وزارتخانه ها و را که تاکنون به
مجلس تسلیم نشده تا 15 مرداد و بودجه های بازرگانی و کارخانجات و موسسات
اقتصادی را حداکثر تا 15 شهریور به مجلس شورای ملی تقدیم دارد. و هر یک
از وزارتخانه ها در صورتی که بودجه های جز خود را در موعد مزبور به مجلس
تقدیم ندارند وزیر و معاون و مدیر کل و روسای حسابداری از دریافت حقوق و
سایر مزایا تا تسلیم بودجه های تفصیلی محروم خواهند بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار
و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :