جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده واحده - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود در ماه تیر و مرداد
1323 از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود (12) / (3) بودجه تفصیلی سال
22 مجلس شورای ملی از وزارت دارایی دریافت دارد.
تبصره 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود کمک هزینه مربوط به مجلس
شورای ملی (موضوع قانون کمک کارمندان دولت ) را در ماه تیر و مرداد 1323
از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.
تبصره 2 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه کارگران فنی
چاپخانه مجلس (موضوع قانون کمک کارمندان دولت ) را در ماه تیر و مرداد
1323 از محل درآمد چاپخانه مجلس مطابق اسفند ماه 1322 بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد
و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :