×

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دوماهه تیر و مرداد 1323

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دوماهه تیر و مرداد 1323

قانون-اجازه-پرداخت-دو-دوازدهم-حقوق-و-مصارف-مجلس-شورای-ملی-بابت-دوماهه-تیر-و-مرداد-1323
ماده واحده - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود در ماه تیر و مرداد
1323 از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود (12) / (3) بودجه تفصیلی سال
22 مجلس شورای ملی از وزارت دارایی دریافت دارد.
تبصره 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود کمک هزینه مربوط به مجلس
شورای ملی (موضوع قانون کمک کارمندان دولت ) را در ماه تیر و مرداد 1323
از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.
تبصره 2 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه کارگران فنی
چاپخانه مجلس (موضوع قانون کمک کارمندان دولت ) را در ماه تیر و مرداد
1323 از محل درآمد چاپخانه مجلس مطابق اسفند ماه 1322 بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد
و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/05/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.