×

قانون بودجه سال 1323 مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال 1323 مجلس شورای ملی

قانون-بودجه-سال-1323-مجلس-شورای-ملی
ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و بیست
و سه مجلس شورای ملی مبلغ هیجده میلیون و ششصد و نود و چهار هزار ریال
(18694000) موافق فقره (1) تا (5) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده
می شود.
تبصره 1 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه مربوط به
مجلس شورای ملی و چاپخانه را (موضوع قانون کمک کارمندان دولت ) تا آخر سال
1323 از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.
تبصره 2 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود مبلغ بیست و هفت هزار
و هفتصد ریال (27700) حقوق و کمک هزینه آقای فریدونی از آغاز آذر تا آخر
اسفند 1322 از محل اعتبارات بودجه سال 23 مجلس محسوب دارد.
تبصره 3 - هیات رییسه مجلس شورای ملی مکلف است از تاریخ تصویب این
قانون تا سه ماه به جای مجله رسمی وزارت دادگستری و صورت مشروح مذاکرات
مجلس شورای ملی موجبات تاسیس و ایجاد روزنامه رسمی حاوی کلیه قوانین
مصوبه و مقررات و انتصابات و صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و گزارش
کمیسیونها و اخبار مجلس و آگهیهای رسمی و قانونی را به طور یومیه فراهم و
در دسترس عموم بگذارد. اعتباری که در بودجه وزارت دادگستری برای مجله
رسمی و در بودجه مجلس شورای ملی برای طبع و انتشار صورت مذاکرات پیش بینی
و تامین شده است جهت انجام این منظور تخصیص داده می شود.
تبصره 4 - پزشکانی که حقوق آنها از بودجه مجلس داده می شود باید به
بیماران فقیر نیز رسیدگی نمایند.
ماده دوم - مواد پنجم و هفتم قانون بودجه سال 1321 مجلس راجع به تفاوت
حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث مرحوم میرطوسی مادام که نقض نشده به قوت
خود باقی است .
تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود مبلغ سه هزار ریال به
عنوان کمک به ورثه مرحوم حسن فخاری ناظر سابق دفعتا بپردازد.
ماده سوم - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ دو میلیون و پانصد
هزار ریال برای تهیه خواربار کارکنان مجلس و چاپخانه به کارپردازی مجلس
وام داده در آخر سال 1323 مسترد دارد.
تبصره - تتمه وام سال 1322 مجلس را از این اعتبار دریافت خواهد داشت .
ماده چهارم - اعتبارات منظوره در فقرات 4 و 5 راجع به کمک اعاشه
کارمندان پایه 1 و 2 و اعتبار اضافه کاری و تفاوت بهای نان منظوره در این
بودجه از آغاز فروردین تا آخر سال جاری قابل پرداخت خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه چهارم مهر ماه
یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی
>جدول : دوره 14 - جلد 1 - صفحه 205 الی 216<
مبلغ هیجده میلیون و ششصد و نود و چهار هزار ریال بودجه یک که یک هزار و
سیصد و بیست و سه مجلس شورای ملی است صورت بالا به پیوست قانون بودجه سال
1323 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/07/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.