جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره دادنامه 2452 تاریخ 19/12/74 پروندکلاسه ت /2/73/197

مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
خواسته :تجدیدنظرازدادنامه شماره 66مورخ 25/9/74دادگاه عمومی لواسانات
"رای دادگاه "
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهان بطرفیت تجدیدنظرخواندگان بخواسته تجدیدنظرازدادنامه شماره 66-25/9/73دادگاه عمومی لواسانات اولاآقای ...حسب اوراق پرونده فوت نموده ورثه اوخانمها...و...آقای ... وخانم ....طرف دعوی قرارگرفته اندلذاذکرنام اودرردیف تجدیدنظر خواندگان بلاوجه است ،ثانیادونفرازتجدیدنظرخواندگان خانم ...وآقای .. دعدی تجدیدنظرخواهان رادائربه تنفیذتقسیم نامه مورخ 21/7/1340مورد تاییدقرارداده اندامادرخصوص سایرتجدیدنظرخواندگان باعنایت به تقسیم نامه مورخ 21/7/1340که بین مالکین وقت پلاک تنظیم گردیده و اظهارات شهودومطلعین محلی دائربه اینکه اززمان تنظیم تقسیم نامه مذکور هریک ازمالکین حصه اختصاصی خودرادرتصرف دارندونظریه کارشناس دائربه تاییدهمین موضوع ونیزعدم مغایرت تقسیم نامه باضوابط شهرسازی ونیزبا توجه به توضیحی که تجدیدنظرخواهان درموردتاریخ مالکیت رسمی تجدیدنظر خواندگان داده اند(موضوع انتقال رسمی قسمت مشاعی پلاک طی سالهای 61-62) واظهارات تجدیدنظرخواهان دائربه اینکه ازهمان سال 1340که تقسیم نامه تنظیم گردیده مالکین موصوف درهمین پلاک تصرف داشته اندوبه اعتبارتصرف خودتقسیم نامه مذکورراتنظیم کرده اندالنهایه به علت جابجائی شماره پلاکهای ثبتی باوضعیت تصرفی آنهانهایتادرسالهای 61و62سندرسمی انتقال بنام مورث مالکین فعلی تنظیم شده این ادعاازشهادت شهودونظریه کارشناس وبرخی نامه هاومکاتبات فیمابین شهرداری لواسان واداره ثبت به اثبات می رسد.(نامه ....632-28/1/68وشهرداری لواسان )ونیزباتوجه به نامه مورخ 21/4/64آقایان ....وخانمها....خطاب به شهرداری لواسان به این مضمون ....اینجانبان مالکین مشاعی پلاکی 154فرعی از20اصلی قریه نجارکلا نسبت به دریافت پروانه ساختمانی آقای ....(شخص اخیرالذکرسهمی خودرا ازپلاک مذکوربه تجدیدنظرخواهان منتقل نموده است )ومالک دیگرمشاعی همین پلاک "...هیچگونه اعتراضی نسبت به سهم خودکه می خواهددرآن احداث بنانمایدنداریم ..."وبهرحال باتوجه به اینکه نسبت تقسیم نامه مذکور ایرادی نشده ودفاع موجهی هم بعمل نیامده لذااعتراض تجدیدنظرخواهان واردتشخیص وضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته رای به تنفیذتقسیم نامه مورخ 21/7/1340که راجع به پلاک ثبتی 152/20تنظیم گردیده صادرواعلام می گردد،اداره ثبت اسنادفشم پلاک مذکوررابراساس تقسیم نامه فوق الذکرو نظریه آقای حائری کارشناس رسمی دادگستری که به شماره 524-15/6/74درشش صفحه ثبت دفترشعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش لواسانات گردیده در موردتقسیم پلاک فوق الذکرعمل نمایدرای صادره قطعی است .
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاران دادگاه
صاحب الزمانی محمدحسن عزالدین فتح اله زاده


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 38-39
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2452
تاریخ تصویب :
1374/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :