×

قانون بودجه سال 1323 چاپخانه مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال 1323 چاپخانه مجلس شورای ملی

قانون-بودجه-سال-1323-چاپخانه-مجلس-شورای-ملی

وکیل


ماده اول - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1323 چاپخانه مجلس مبلغ
هفت میلیون و پنجاه هزار ریال (7050000) مطابق فقرات 1 و 2 پیوست اعتبار
به کارپردازی مجلس داده می شود.
تبصره 1 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه کارگران فنی
چاپخانه مجلس را (موضوع قانون کمک کارمندان دولت ) تا آخر سال 1323 از محل
درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.
تبصره 2 - مبلغی که به عنوان فوق العاده اضافه کاری و کمک اعاشه و حقوق
ایام مرخصی و تفاوت بهای نان در ضمن این بودجه منظور شده از اول فروردین
ماه تا آخر سال 1323 قابل پرداخت می باشد.
تبصره 3 - کارپردازی مجلس مکلف است کلیه کارگرهای چاپخانه مجلس را از
حوادث کار بیمه کند.
ماده دوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود معادل مبلغ هشت میلیون
ریال درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان که در بودجه سال 1323 کل کشور
هفت میلیون پیش بینی شده به خزانه داری کل بپردازد و مازاد آن را پس از
پرداخت کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس موضوع تبصره ماده اول - تتمه
برای ساختمان بنای جدید کتابخانه مجلس اختصاص دهد.
ماده سوم - خدمتگزاران جز چاپخانه مجلس از تحصیلدار - انباردار -
کمک انباردار - دربان - پیشخدمت - سرایدار - آبدار - فراش - مشمول کلیه
مقررات آیین نامه اساسی خدمتگزاران جز مجلس که به تصویب هیات رییسه مجلس
رسیده می باشند و حقوقی که در بودجه سال 1323 برای آنها منظور شده است با
تطبیق ماده 3 آیین نامه و جدول حقوق مصوب 7 آذر ماه 1321 هیات رییسه مجلس
ماخذ پایه قانونی آنها خواهد بود.
تبصره 1 - تحصیلدار - انباردار - کمک انباردار - در عداد طبقه ناظر
محسوب می شوند.
تبصره 2 - خدمتگزاران نامبرده در صورت پرداخت کسور بازنشستگی یکجا و
به اقساطی که مدت آن از آخر اسفند ماه 1324 تجاوز نکند به نسبت سنواتی که
در چاپخانه مجلس خدمت نموده اند پیشینه آنان جزو خدمت رسمی محسوب و در
صورت مشمولیت از حقوق بازنشستگی بهره مند می شوند و چنانچه پیش از بازنشسته
شدن فوت نمایند در صورت پرداخت کسور بازنشستگی از طرف بازماندگان ورثه
قانونی از وظیفه مقرره استفاده خواهند نمود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه ششم مهر ماه یک
هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی
>جدول : دوره 14 - جلد 1 - صفحه 219 الی 225<
مبلغ هفت میلیون و پنجاه هزار ریال بودجه یکساله یک هزار و سیصد و بیست
سه چاپخانه مجلس شورای ملی است .
صورت بالا پیوست قانون بودجه سال 1323 چاپخانه مجلس شورای ملی بوده و صحیح
است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/07/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.