×

قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه های آذر ماه و دی ماه 1323 کل کشور

قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه های آذر ماه و دی ماه 1323 کل کشور

قانون-اجازه-پرداخت-دودوازدهم-هزینه-های-آذر-ماه-و-دی-ماه-1323-کل-کشور

وکیل


ماده اول - وزارت دارایی مجاز است کلیه حقوق و هزینه های جاری مستمر و
غیر مستمر دوماهه آذر و دی ماه سال 1323 وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههای
بهره برداری و بازرگانی و کارخانه های دولتی را در حدود دو دوازدهم اعتبار
کل بودجه 1322 بر طبق ارقام منظور در بودجه 1322 کل کشور و بودجه های
تفصیلی همان سال پرداخت نماید.
این پرداختها با رعایت آیین نامه های مربوط به بودجه سال 1322 و آن قسمت از
مواد مصوب قانون متمم بودجه همان سال و قانون متمم بودجه سال و
آیین نامه های مربوط به کمک کارمندان دولت انجام می شود.
تبصره 1 - تبصره های 2 و 3 و 4 قانون سه دوازدهم مصوب 31 فروردین ماه
1323 تا آخر سال 1323 به قوت خود باقی خواهند بود.
تبصره 2 - دولت مکلف است بودجه های 1324 کل کشور را تا آخر دی ماه
1323 به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده دوم - به وزارت دارایی اجازه داده می شود اعتبارات و اضافه
اعتبار منظور در بودجه پیشنهادی سال جاری کشور را که مربوط به وزارتخانه
یا بنگاه مخصوص نیست مطابق فهرست ضمیمه پرداخت نماید.
تبصره 1 - هزینه های مربوط به احتیاجات سالیانه و فصلی وزارتخانه ها و
ادارات کل و بنگاههای بازرگانی همان قسم که معمولا به طور سالیانه و فصلی
پرداخت می شده قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 2 - ماده 24 قانون متمم بودجه 1322 تا موقعی که قانون خاصی
برای آموزشگاه عالی بهداشت مشهد تصویب نشده به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده سوم - به وزارت دارایی اجازه داده می شود اعتباراتی را که برای
ترفیع و اضافات قانونی کارمندان و خدمتگزاران در بودجه های تفصیلی سال
1323 منظور گردیده برای نیمه دوم سال مطابق مقررات پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه سی ام آذر ماه یک
هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی
>جدول : دوره 14 - جلد 1 - صفحه 227 الی 229<
صورت بالا پیوست قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه های آذر و دی ماه 1323
بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/09/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.