×

قانون متمم قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه های دی و آذر ماه 1323 کل کشور

قانون متمم قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه های دی و آذر ماه 1323 کل کشور

قانون-متمم-قانون-اجازه-پرداخت-دودوازدهم-هزینه-های-دی-و-آذر-ماه-1323-کل-کشور
ماده اول - وزارت جنگ مجاز است دیون و تعهدات سال 1322 و سالهای قبل
خود را از محل اعتبارات مصرف نشده بودجه سال 1322 و مبالغی که بابت
مطالبات سالهای گذشته آن وزارتخانه به حیطه وصول درآید با موافقت وزارت
دارایی و کمیسیون بودجه پرداخت نماید.
تبصره 1 - وزارت جنگ و ژاندارمری نیز مشمول ماده 24 قانون متمم بودجه
سال 1312 خواهند بود.
تبصره 2 - وزارت جنگ پرداخت مطالبات قبل از شهریور 1320 را بر
مطالبات بعد از آن مقدم بدارد.
ماده دوم -
الف - وزارت دارایی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه های
کارگزینی مواد یک تا ده و اداری مواد 11 تا 21 وزارتخانه ها و ادارات و
بنگاههای دولتی را (به استثنای آن چه مربوط به سازمانهای جدید باشد که
برای آنها قانون مخصوصی موجود نباشد) که در بودجه های تفصیلی پیشنهادی سال
جاری پیش بینی شده مطابق بودجه های تفصیلی سال جاری که به کمیسیون بودجه
مجلس شورای ملی تسلیم گردیده پرداخت نماید.
ب - اضافه اعتبارات یا اعتبار جدید منظور در سایر مواد بودجه های
تفصیلی سال جاری وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههای بهره برداری و بازرگانی
و کارخانه های دولتی که پرداخت آنها ضرورت داشته باشد مشروط بر این که از
نصف مبالغ منظور در بودجه های پیشنهادی آنها تجاوز ننماید مطابق بند(ب ) از
ماده واحده مصوب 22 مرداد ماه 1323 بایستی وزارتخانه ها و ادارات ذیمدخل
صورت آنها را با موافقت وزارت دارایی تنظیم و به کمیسیون بودجه مجلس
شورای ملی تسلیم نمایند که طی لایحه مخصوصی به مجلس شورای ملی تقدیم و پس
از تصویب پرداخت شود.
تبصره 1 - آموزگاران و مدیران و ناظم های قراردادی که تا این تاریخ
دارای لااقل ده سال پیشینه خدمت می باشند به رتبه آموزگاری پذیرفته می شوند
اعم از این که پیمان آموزگاری یا دبیری داشته باشند" ماخذ تعیین درجه
آنها طبق قسمت اخیر ماده 15 قانون تعلیمات اجباری مصوبه مرداد 1322 خواهد
بود.
تبصره 2 - مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزو سابقه و برای
ارتقا آنها محسوب است .
ماده سوم -
الف - اضافه اعتبار وزارت فرهنگ موضوع قانون مصوب نهم مهر ماه 1323
که از اول مهر ماه 1323 اجازه اجرای آن داده شده به نسبت شش ماهه آخر سال
به مبلغ (25200000) ریال قابل استفاده خواهد بود که برای اجرای مقررات
قانون نامبرده با تامین اضافات و ترفیعات قانونی کارمندان و خدمتگزاران و
هزینه های ضروری دیگری که علاوه بر اعتبار سال 1322 مورد احتیاج قطعی آن
وزارتخانه می باشد پرداخت گردد.
تبصره 1 - اجرای اشل ماده 12 قانون تعلیمات اجباری موضوع ماده واحده
مصوب نهم مهر ماه 1323 از اول دی ماه 1323 خواهد بود.
تبصره 2 - مفاد ماده فوق باید به طریقی عملی شود که اضافه اعتبار سال
1324 بودجه وزارت فرهنگ از پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال تجاوز
ننماید.
تبصره 3 - وزارت فرهنگ می تواند بودجه سال 1323 خود را در حدود جمع کل
اعتبار مصوب سال 1322 و اضافه اعتبار مزبور در این ماده (25200000 ریال )
با موافقت وزارت دارایی تنظیم و با رعایت مقررات این ماده و تبصره های آن
به موقع اجرا بگذارد.
تبصره 4 - وزارت فرهنگ مکلف است برای کسانی که سالها سابقه معلمی
داشته و به علتی مشمول ماده 12 و15 قانون تعلیمات اجباری نشده اند تا اول
فروردین 1324 لایحه به مجلس پیشنهاد نماید.
تبصره 5 - دانشگاه مجاز است کلیه هزینه های علمی و فنی مربوط به
دانشکده ها را (به استثنای بیمارستانها) در حدود اعتبارات مصوب به مجلس
شورای ملی طبق مصوبات شورای دانشگاه که اختیار جرح و تعدیل در موارد
مربوط را نیز خواهد داشت مستقیما انجام داده صورت حساب خود را به وزارت
دارایی ارسال دارد.
ب - اعتبار اضافی مبلغ ده میلیون ریال به وزارت بهداری برای جلوگیری
از بیماریها جهت شش ماهه آخر سال 1323 داده می شود که برای خرید و مجهز
نمودن 48 آمبولانس (کامیون ) و خرید دارو و سایر مخارج مربوطه برای مبارزه
با بیماریهای عفونی به مصرف برسد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد
و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/11/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.