جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال 1324 مجلس شورای ملی
مبلغ بیست میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و نود ریال
(20978790) موافق فقره (1) تا (5) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده
می شود.
تبصره 1 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه مربوط به
مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را(موضوع قانون
کمک کارمندان دولت ) تا آخر سال 1324 از محل درآمد عمومی کشور از وزارت
دارایی دریافت دارد.
تبصره 2 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود از آغاز فروردین 1324
ماهی سه هزار ریال درباره بانو کتایون عیال و آقایان فریدون و داریوش
پسران مرحوم کیخسرو شاهرخ با رعایت ماده 49 قانون استخدام کشوری بپردازد
(ماده 6 از قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور مصوب 8 آبان ماه
1320 از آغاز فروردین 1324 ملغی است .)
تبصره 3 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود به پاس خدمات 38ساله
آقای حسن غفاری در مجلس شورای ملی که در راه ایفای وظیفه متحمل شده است
(علاوه بر حقوق بازنشستگی که پرداخت می شود) از آغاز فروردین 1324 همه ماهه
تتمه حقوق و کمک هزینه مشارالیه را (مادام که کمک هزینه به کارمندان دولت
داده می شود) تا میزان مبلغی که در زمان اشتغال به خدمت دریافت می داشته
است پرداخت نماید.
تبصره 4 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود که از آغاز فروردین
1324 ماهیانه مبلغ پانصد ریال به عنوان وظیفه درباره ورثه مرحوم عباس
نقیب لاهوتی کارمند اداره تندنویسی مجلس بپردازد.
ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1324 چاپخانه مجلس مبلغ
هشت میلیون و دویست و بیست و هفت هزار و هفتاد و چهار ریال (8227074)
مطابق فقرات 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می شود.
تبصره 1 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه کارگران فنی
چاپخانه مجلس را (موضوع قانون کمک کارمندان دولت ) تا آخر سال 1324 از محل
درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.
ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1324 اداره روزنامه رسمی
کشور شاهنشاهی ایران مبلغ پنج میلیون و نود و پنج هزار و ششصد و چهل و شش
ریال (5995646) مطابق فقرات 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده
می شود.
ماده چهارم - اعتبارات منظوره در مواد 1 و 2 و 3 راجع به اضافات و
ترفیعات و کمک اعاشه و اضافه کاری و حقوق ایام مرخصی که در ضمن این بودجه
منظور گردیده از آغاز فروردین تا آخر اسفند 1324 قابل پرداخت می باشد.
ماده پنجم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود مبلغ نه میلیون ریال
درآمد پیش بینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ چهار میلیون و
پانصد هزار ریال درآمد پیش بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در
سال 1324 را وصول و به خزانه داری کل ایصال دارد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده و صورت پیوست است در جلسه پنجم تیر ماه
یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی
>جدول : دوره 14 - جلد 1 - صفحه 237 الی 258<
صورت بالا پیوست قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و چهار مجلس شورای
ملی بود و صحیح است
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :