جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :1090-74شعبه 4تجدیدنظرمشهد
شماره دادنامه :740/82-21/11/74احکام

تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
تجدیدنظرخواسته :رای شماره 57-1395-14/9/74صادره ازشعبه ششم دادگاه عمومی سبزوار.
تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدیدنظرخواه :4/11/74
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر:10/11/74
مرجع رسیدگی کننده شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان خراسان
خلاصه جریان پرونده :بدواآقایان وبانوان ....دادخواستی بخواسته خلع یدازیکساعت ونیم آب قنات تخت ده ازمدار12ویکساعت ونیم آب ازچشمه میریحیی ازمدار14شبانه روزوششدانگ یک قطعه زمین ازاراضی تخت ده به طرفیت آقای ...به دادگاه صلح سابق سبزوارتقدیم که منتهی به صدورحکم شماره 23/321-11/4/74ازدادگاه موصوف مبنی برخلع یدخواندگان شده واین حکم به شرح دادنامه شماره 23/324-11/5/65دادگاه حقوقی یک سبزوارعیناتایید گردیده است سپس بانو...باتقدیم دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث مدعی مهریه بودن موردحکم فوق الاشعارشده ودرخواست الغاخلع یدرانموده است ودادگاه حقوقی دوسابق شهرستان سبزواربشرح رای شماره 24/2210 6/11/67باالغاحکم شماره 23/321-11/4/64حکم به رددعوی آقایان ....و... صادرنموده که درنتیجه تجدیدنظرخواهی دادگاه حقوقی یک سبزواربشرح رای شماره 21/294-17/11/68وبه تجویزبندب ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودووماده 13همین قانون دادنامه معترض عنه راناقض قانون تشخیص وبافسخ آن قرارعدم استماع دعوی مشارالیهاراصادرکرده است سپس بانو...طی دادخواستی خلع یدازیکساعت ونیم آب واراضی ازقنات نوده به مدار12ویکساعت ونیم آب واراضی رودخانه نوده به مدار14بااراضی مربوطه معرف برکندال راتقاضانموده ودادگاه حقوقی دوسابق سبزوارواردرسیدگی گردیده وپس ازیک سلسله رسیدگی سرانجام بشرح رای شماره 70/777-27/9/73 وبه جهات منعکسه دررای یادشده اولادعوی مشارالیهارابه طرفیت آقای ...که پدرشوهرش بوده است به لحاظ اینکه درزمین مورددعوی تصرفی نداشته مردود اعلام کرده وثانیانسبت به وسایرخواندگاه حکم برخلع یدازموردخواسته صادرکه موردتجدیدنظرخواهی وکیل خواندگان اخیرالذکرواقع وشعبه 19دیوان عالی کشوربشرح رای شماره 234-47-19-13/8/74چنین رای صادرنموده نظربه اینکه همین دعوی ازسوی تجدیدنظرخواهان بطرفیت آقای ....احدازخواندگان درپرونده امرمطرح ومنتهی به صدوررای خلع یدبه نفع آنان گردیده وتجدیدنظر خواه بعنوان ثالث به آن اعتراض ودعوی مشارالیهامالابه صدورقرارعدم استماع منتهی گردیده است معترض ثالث نمی تواندهمان دعوی راتحت عنوان خلع یدمستقلاطرح نمایدبنابه مراتب وقطع نظرازاینکه حکم تجدیدنظرخواسته مفادمغایربارای سابق الذکر(که ملغی نگردیده ودارای اعتباراست )می باشد اصولادعوی به کیفیت مرقوم قابلیت استماع نداشته وپرونده معدصدورقراررد بوده فلذااعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواهان بررای تجدیدنظرخواسته وارد بوده وبانقض آن تجدیدرسیدگی به یکی ازشعب محاکم عمومی سبزوارمحول می گرددومتعاقب آن شعبه 6دادگاه عمومی سبزواربشرح رای شماره 57/1395 14/9/74باعنایت به مدلول رای شعبه 19دیوانعالی کشوروعنایت به اینکه همین دعوی ازناحیه تجدیدنظرخواهان بطرفیت ...بموجب حکم شماره 23/321 11/4/64منتهی به صدورحکم خلع یدگردیده وتجدیدنظرخواه به عنوان ثالث به رای صادره مزبوراعتراض نموده که بموجب رای شماره 24/2210-6/12/67 قرارعدم استماع دعوی صادرشده ودیگرمعترض ثالث نمی تواندهمان دعوی را تحت عنوان خلع یدبطورمستقل مطرح نمایدودعوی قابل استماع نیست قراررد دعوی راصادرواعلام نموده است که مورداعتراض وتجدیدنظرخواهی بانو..... واقع شده است وعمده اعتراض مشارالیهااین است که بموجب دادنامه شماره 24/2210-6/12/67دادگاه حقوقی دوسابق سبزواررای شماره 23/321-11/4/64 که بموجب آن حکم به خلع یدازمورددعوی صادرگردیده الغاشده وهمین حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواندگان دررای شعبه 19دیوانعالی کشورورای تجدیدنظر خواسته به صدورقرارعدم استماع دعوی اشتباهاتلقی شده است هیئت شعبه در وقت فوق العاده تشکیل وپس ازبررسی پرونده وانجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام بشرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
"رای دادگاه "
گرچه استناددادگاه بدوی به رای شماره 24/2210-6/12/67دادگاه حقوقی وسابق سبزوارکه بموجب آن رای شماره 23/321-11/4/64دادگاه صلح سابق سبزوارالغاوحکم به رددعوی آقایان .....وبانوان .....صادرگردیده صحیح نبوده وبایستی به رای شماره 21/494-14/11/68حقوقی یک سبزوارکه ضمن آن بافسخ رای شماره 24/2210-6/12/67قرارعدم استماع دعوی معترض ثالث صادرشده استنادمی گردیدلیکن باتوجه به محتویات پرونده امرومحتویات پرونده پرونده های منضم به آن وباتوجه به سایرجهات ومبانی که مستنددادگاه بدوی دراصداررای تجدیدنظرخواسته قرارگرفته برقرارمعترض عنه ازحیث نتیجه اشکالی واردنبوده وتجدیدنظرخواهی من حیث المجموع انطباقی با جهات مذکوره درماده 25قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نداردلذا ضمن ردآن دادنامه معترض عنه رانتیجتاتاییدمی نمایداین رای قطعی است .
رئیس دادگاه :سیدمرتضی قاضی مستشار:حسین نجومیان

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 40-42
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
740
تاریخ تصویب :
1374/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :