جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود کلیه حقوق و مخارج
وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مخارج منظور در بودجه کل
کشور را در ماه آبان 1324 طبق اعتبارات مصوب 1323 و با رعایت تبصره 1 و 3
ماده واحده مصوب دوم آبان ماه 1324 پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و
بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :