جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال 1326 مجلس شورای ملی
مبلغ بیست و چهار میلیون و نود و هفت هزار و سیصد و چهل ریال (24097340)
مطابق فقرات (1) تا (5) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می شود.
1 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه مربوط به مجلس
شورای ملی و چنانچه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تا آخر سال 1326
از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.
2 - تبصره سوم ماده اول قانون بودجه سال 1325 مجلس مربوط به وظیفه
ورثه مرحوم محمدحسین دارایی و تبصره چهارم ماده مزبور مربوط به وظیفه
عیال و اولاد سلیمان عمله که در حین انجام وظیفه فوت نموده است مادام که
نقض نشده به قوت خود باقی خواهند بود.
3 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود حقوق ترفیع پایه آقایان مهدی
اکباتانی و محمدصادق کدخدازاده و مهدی کوچکی را در سال 1324 طبق احکام
صادره بپردازد.
4 - به کار پردازی مجلس اجازه داده می شود حقوق هیات مدیره مجلس را در
ایام فترت بین دوره چهارم و پانزدهم که پرداخته شده است از محل
صرفه جوییهای بودجه سال 1325 مجلس محسوب دارد.
5 - استخدام کارمند جدید به هر عنوانی در سال 1326 برای ادارات تابعه
مجلس ممنوع است . انتقال کارمندان با پایه دولت مشمول این قانون نیست .
6 - نمایندگان مجلس شورای ملی نمی توانند بجز مقرری مصوب در این بودجه
تحت هیچ عنوانی از دستگاههای دولتی و یا موسسات منتسب به دولت و
شهرداری ها حقوق و یا حق الزحمه ای دریافت نمایند.
7 - هیات رئیسه مجلس شورای ملی در نظامنامه قانونی مستخدمین جز مجلس
که به موجب ماده چهارم قانون استخدام اعضای اداری مجلس تدوین و به اجازه
قانون بودجه سال 1315 مجلس در آن تجدید نظر شده هر اصلاح و تغییری که
مقتضی می دانند خواهند داد و بودجه مربوط به سال 1327 مستخدمین جز مجلس با
رعایت آن تنظیم خواهد گردید.
8 - نمایندگان مجلس حق ندارند وکالت و یا حکمیت کسی را که طرفش دولت
و یا موسسات دولتی و یا موسساتی که با سرمایه دولت کلا و یا جزئا اداره
می شوند باشند از طرف اشخاص و یا دولت قبول نمایند.
9 - نمایندگان مجلس شورای ملی چه مستقیم و چه غیر مستقیم حق شرکت در
امور مقاطعه کاری و معاملاتی که مربوط به دولت یا موسسات با سرمایه دولت
است ندارند.
ماده دوم - برابر حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1326 اداره چاپخانه
مجلس مبلغ ده میلیون و نوزده هزار و نهصد و شصت ریال (10019960) مطابق
فقرات 1 و 2 ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می شود.
1 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه کارگران فنی
چاپخانه مجلس را تا آخر سال 1326 از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.
2 - دولت مکلف است چاپ کلیه اوراق بهادار و تمبرها و اسناد دولتی را
به چاپخانه مجلس مراجعه نماید.
ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1326 اداره روزنامه رسمی
کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و دویست و
سی و چهار ریال (3187234) مطابق فقرات 1 و 2 ضمیمه اعتبار به کارپردازی
مجلس داده می شود.
1 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود از محل صرفه جوییهای بودجه
سال 1326 مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم را طبع و
منتشر نماید.
2 - از اول اسفند ماه 1326 روزنامه رسمی مجلس یومیه طبع و نشر شده و
مذاکرات تفصیلی مجلس شورای ملی را به اطلاع عامه برساند.
3 - از اول فروردین 1327 کلیه آگهی های دولتی که در مرکز منتشر می شود
اعم از آگهی های وزارتخانه ها یا بنگاههای دولتی یا موسساتی که به سرمایه
دولت اداره می شود و شهرداریها باید منحصرا در روزنامه رسمی کشور درج گردد
به استثنا آگهی های ثبتی و دادگستری که طبق قوانین موجوده باید علاوه بر
مجله رسمی در یک روزنامه کثیرالانتشار هم درج شود.
ماده چهارم - اعتبارات منظوره در مواد 1 و 2 و 3 راجع به اضافات و
ترفیعات و کمک اعاشه و اضافه کاری و غیره که در ضمن این بودجه منظور
گردیده از تاریخ استحقاق قابل پرداخت می باشد.
ماده پنجم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود مبلغ ده میلیون و
پانصد هزار ریال (10500000) درآمد پیش بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ
بهارستان و مبلغ دو میلیون ریال درآمد پیش بینی شده اداره روزنامه رسمی
کشور شاهنشاهی را در سال 1326 وصول و به خزانه داری کل ایصال دارد.
ماده ششم - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ یک میلیون و پانصد
هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه طبع یکساله 1326 فرهنگ
آقای دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیات رییسه
مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و هزینه طبع و غیره به مصرف
خواهد رسید.
ماده هفتم - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ پانصد هزار ریال
وام برای سرمایه اولیه صندوق تعاون کارکنان مجلس در وجه کارپردازی مجلس
بپردازد و پنج ساله به پنج قسط از سال 1327 در آخر هر سال از محل صندوق
نامبرده مسترد دارد.
ماده هشتم - مقصود از جز نهم ماده اول این قانون مقاطعه کاری برای
راه سازی با اداره و معاملات قماش با بانک صنعتی و قند و شکر با وزارت
دارایی است لاغیر.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده و صورت ضمیمه است در جلسه سیزدهم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1326/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :