جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره وتاریخ پرونده 504-29/7/74
کلاسه پرونده 2/178-74تجدیدنظرکیفری

مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
موضوع :تجدیدنظرازرای شماره 288-20/6/74دادگاه عمومی مهشهر
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ....بطرفیت آقای ....نسبت به دادنامه شماره 288-30/6/74دادگاه عمومی بخش مهدیشهرکه بموجب آن محکوم به پرداخت پانصدوپنجاه هزارریال ازبابت اصل خواسته ومبلغ 2450ریال از بابت هزینه دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده گردیده است .چون میزان خواسته بدوی هفتصدونودهزارریال بوده که مستندابه بند6ماده 19قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب حکم صادره قطعی وغیرقابل تجدیدنظراست لذاقرار رددرخواست تجدیدنظرخوانده صادرواعلام می شودحکم قطعی است .
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان مستشاردادگاه
علی صفابینش حسنعلی عبدوس


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 44
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
504
تاریخ تصویب :
1374/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :