جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


تاریخ :23/10/74 کلاسه پرونده 74/656 شماره دادنامه :591

مرجع رسیدگی :شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :آقای ....
تجدیدنظرخوانده :آقای ......
"رای دادگاه "
عمده ایرادواعتراض آقای ولی اله ...نسبت به دادنامه شماره 895- 8/8/74صادره ازشعبه 56 دادگاه عمومی تهران که حسب مندرجات آن محکوم به تخلیه وتحویل یک دستگاه آپارتمان طبقه دوم به شماره 3بلوک 12963/2395 بخش 10تهران به لحاظ انقضامدت اجاره گردیده این است که حسب توافق نامه عادی مورخه 8/1/67پلاک ادعائی رابعنوان رهن دراختیارداردوروابط طرفین استیجاری نبوده تابه لحاظ سپری شدن مدت اجاره حکم تخلیه عین مستاجره صادر گردد،دادگاه باعنایت باینکه معاملات رهنی حسب مقررات مواد47و48 قانون ثبت اسنادواملاک کشوربایستی بطریق رسمی تنظیم گرددودرسند مالکیت مرتهن مراتب عقدورهن بایستی درج گرددکه درقضیه مانحن فیه از ناحیه طرفین چنین امری صورت نگرفته است ومستنددعوی تجدیدنظرخواه سند عادی بوده که نمی شودآنرارهن تلقی کردوازطرفی به استنادماده یک ازقانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 62مجلس شورای اسلامی ،اماکنی که برای سکنی باتراضی موجربه هرعنوانی به منظوراجاره به تصرف متصرف داده شودمشمول مقررات قانون مذکورمی باشدوشکی نیست که منظورطرفین درموردفوق اجاره بوده ولاغیروازآنجائی که درعقداجاره به محض سپری شدن مدت آن روابط طرفین برطرف می گرددبنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق باموازین قانونی اصداریافته وضمن رددرخواست تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناتاییدمی گردد.وراجع به ادعای دیگرتجدیدنظرخواه مبنی برمطالبه هزینه های انجام شده ازقبیل گازکشی آپارتمان ،باعنایت به اینکه دررای بدوی اشاره به آن نشده است فارغ ازاظهارنظرمی باشدرای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان مستشاردادگاه
علی موسوی حبیب اله حبیبی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 45-46
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
591
تاریخ تصویب :
1374/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :