جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


نظر به این که کمیسیون عرایض مدت 15 روز مقرر در ماده 3 قانون محاکمه
وزرا را برای تحقیقات و رسیدگی به اعلام جرم نسبت به آقایان سهیلی
نخست وزیر سابق و تدین وزیر کشور پیشین کافی ندانسته بر حسب تقاضای
کمیسیون نامبرده 15 روز دیگر از تاریخ 29/1/23 مدت قانونی مقرره در ماده
3 قانون محاکمه وزرا نسبت به این امر به خصوص تمدید می گردد.
تصمیم فوق در جلسه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :