جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


تاریخ 27/6/74 کلاسه پرونده 74/6ت /693 شماره دادنامه 708

مرجع رسیدگی :شعبه 6دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
باحضورامضاکنندگان ذیل :
تجدیدنظرخواه :آقای حسن ....باوکالت ازجانب آقای مسعود....
تجدیدنظرخوانده :تقی ....به وکالت ازطرف رقیه ....وغیره ....
تجدیدنظرخواسته :ازدادنامه شماره 936،917مورخ 28/5/73شعبه 2 دادگاه عمومی شهرستان دماوند
"رای دادگاه "
ازجانب آقای حسن ....به وکالت ازجانب آقای مسعود....نسبت به دادنامه شماره 917،936مورخ 28/5/73درپرونده کلاسه 15،229،2473صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دماوندایرادواعتراض موثری که موجبات گسیختن رای صادره رافراهم نمایدارائه واقامه نگردیده النهایه نظربه اینکه تجدیدنظر خواندگان باشرکت دمادشت دماونددرقطعه زمین شماره 820فرعی از71اصلی مشترکامالکیت مشاعی دارندلذاکلیه مالکین مشاعی حق استفاده و بهره برداری واعمال حق مالکیت بطورمشاعی (نه انحصاری )دارندبنابراین دادگاه ضمن اصلاح رای تجدیدنظرخواسته به وضع یدتجدیدنظرخواندگان درپلاک ثبتی موردنزاع به شماره 820فرعی از71....ورفع مزاحمت تجدیدنظرخواه از پلاک مذکوربارعایت حقوق مشاعی کلیه مالکین ،دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاتاییدمی نماید.این رای قطعی است .
رئیس شعبه ششم دادگاه تجدیدنظرتهران نبوی
مستشارشعبه 6دادگاه تجدیدنظرتهران رفیع زاده


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 47
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
708
تاریخ تصویب :
1374/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :