جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


نظر به این که کمیسیون عرایض و مرخصی پانزده روز مدت مقرره در قانون
محاکمه وزرا را برای ادامه تحقیقات راجع به اعلام جرم آقای فرخ بر علیه
آقای سهیلی در مورد انتخابات شیراز و جهرم و آباده کافی ندانسته لذا بر
حسب تقاضای کمیسیون علاوه بر مدت قانونی پانزده روز دیگر نسبت به این امر
به خصوص مهلت داده می شود.
این تصمیم در جلسه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :