جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقای
مدیران جراید راجع به توقیف جراید و تفسیر قانون حکومت نظامی و قیام علیه
حکومت ملی قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده 6 قانون محاکمه وزرا پرونده امر
را به دیوان کشور ارجاع می نماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف
مجلس شورای ملی اتخاذ شده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :