جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


نظر به این که کمیسیون عرایض مدت 15 روز مقرر در ماده 3 قانون محاکمه
وزرا را برای رسیدگی به پرونده ارسالی وزارت دادگستری موضوع اتهاماتی که
به آقای تدین وزیر پیشین خواربار داده شده کافی ندانسته بر حسب تقاضای
کمیسیون نامبرده علاوه بر مدت قانونی پانزده روز دیگر نسبت به این امر
بخصوص مهلت داده می شود.
تصمیم فوق در جلسه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :