جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی آقای تدین وزیر اسبق خواربار را در موضوع اعلام جرم آقای
محمد طباطبایی راجع به خواربار آذربایجان قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده 5
قانون محاکمه وزرا پرونده امر را به دیوان کل کشور ارجاع می نماید.
این تصمیم در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف
مجلس شورای ملی اتحاد شده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :