جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


نظر به این که شایعاتی دائر به مداخله بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی
در برخی از معاملات راجع به کالاهای انحصاری و اقدام برای تحصیل اجازه ورود
پاره ای از اجناس و غیره سو استفاده از مقام خود به منظور انتفاع مادی در
جراید انتشار می یابد
و نظر به لزوم تحقیقات در اطراف شایعات و اتخاذ تصمیم شایسته نسبت به
کسانی که در صورت ثبوت شایعات مزبور مسئول و مستحق تعقیب خواهند بود.
از این روی :
مجلس شورای ملی طبق اصل 33 از متمم قانون اساسی کمیسیونی از پنج نفر
نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس تشکیل و مامور می کند تحقیقات جامع الاطرافی
به عمل آورده و گزارش لازم را از تاریخ اتخاذ این تصمیم در ظرف یک ماه به
مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
دولت مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات و وسایل تحقیق را در اختیار کمیسیون
بگذارد.
تبصره - مورد اتهام منحصر به اجناس انحصاری نبوده و به هر اتهامی که مبنی
بر سو استفاده مادی است رسیدگی می شود.
تصمیم قانونی بالا در جلسه بیست و هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :