جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه پنجشنبه چهارم دی ماه 1337 بر حسب تصمیم قانونی
مورخ 9/2/1337 مدت رسیدگی کمیسیون تحقیق را در مورد سوال آقای عمیدی نوری
مربوط به شیلات تا پایان اسفند ماه 1337 تمدید نموده است .
تصمیم فوق در جلسه پنجشنبه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت از
طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :