جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


نظر به این که کمیسیون انتخابات منتخبه از مجلس شورای ملی دو ماه مدت
مقرر در قانون مصوب 15 شهریور ماه 1323 را کافی برای اصلاح و تنظیم قانون
انتخابات ندانسته است لذا بر حسب تقاضای کمیسیون از تاریخ 2 بهمن ماه
1323 یک ماه دیگر مهلت داده می شود.
این تصمیم در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :