جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه نوزدهم بهمن ماه 1323 به تشکیل کمیسیون شش نفری
منتخبه از شعب برای تجدید نظر در نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی رای داده
است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :