جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


تاریخ 14/4/74 کلاسه 74/116 دادنامه 85
مرجع رسیدگی شعبه 8دادگاه تجدیدنظراستان تهران

"رای دادگاه "
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال قم نسبت به دادنامه 52-28/12/1373 پرونده کلاسه 1332-3-73شعبه 3دادگاه عمومی قم ثابت است زیرادادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواسته ادعای خواهان پرونده رادرتغییرنام فرزندش قابل پذیرش اعلام وبه تعبیرخودرای به تغییرنام بشرح خواسته صادر نموده است نظربه اینکه درفرض ممنوع یامستهجن بودن اسامی افرادمراجع غیردادگستری صالح به اظهارنظربوده فقط درصورت اشتباه ادارات ثبت احوال دراصداراسنادسجلی برای محاکم حق دخالت پیش بینی شده درغیرآن همچون درخواست مطروحه درپرونده حاضره خواهان مدعی سهوواشتباه اداره ثبت احوال درصدورسندسجلی نبوده قبول دعوی خواهان اولیه دارای وجاهت قانونی بنظرنمی رسدبااین اوصاف ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان پرونده نخستین صادرواعلام می گردداین رای قطعی است .
رئیس شعبه 8دادگاه تجدیدنظراستان تهران نصیری ندوشن
مستشاردادگاه عبدالرحمن رسولی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 51
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
85
تاریخ تصویب :
1374/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :