جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


"مدلول تبصره زیر ماده یک آیین نامه قانون مالیات بر درآمد در سال 1324
نیز قابل اجرا است .
اصلاح فوق در تاریخ 31 خرداد ماه 1324 به تصویب کمیسیون قوانین دارایی
مجلس شورای ملی رسیده و به موجب ماده 21 قانون مالیات بر درآمد قابل اجرا
است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :