×

قانون مربوط به الحاق تبصره دوم به ماده 3 قانون استخدام پرستاران

قانون مربوط به الحاق تبصره دوم به ماده 3 قانون استخدام پرستاران

قانون-مربوط-به-الحاق-تبصره-دوم-به-ماده-3-قانون-استخدام-پرستاران
تبصره ذیل به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون استخدام پرستاران مصوب
کمیسیونهای مشترک مجلسین اضافه می گردد:
تبصره 2 - وزارت بهداری مجاز است به منظور رعایت کامل شایستگی و صلاحیت
فنی داوطلبان ورود به کلاس دوره تکمیلی افراد مذکور در این ماده را از
طریق مسابقه ورودی با در نظر گرفتن مقدورات و امکانات خود تعیین و به کلاس
معرفی نماید.
استفاده از مزایای این قانون موکول به موفقیت در امتحانات مربوطه خواهد
بود.
قانون بالا مشتمل بر یک لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک
هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم و در جلسه روز سه شنبه پانزدهم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 22/7/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/07/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.